12,5 MIO. SOLG­TE BØ­GER GUL­DREGN OVER JUS­SI

Suc­ces­for­fat­te­ren Jus­si Ad­ler- Ol­sen har nu op­byg­get en pen­ge­tank på 71,7 mio. kr. Men der er sta­dig fle­re hi­sto­ri­er i kri­mi­meste­ren fra Al­le­rød. Fans må blot ha­ve lidt tå­l­mo­dig­hed

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

Jus­si Ad­ler- Ol­sens ju­vel hed­der Carl Mørck. Han er nem­lig år­sa­gen til, at Jus­si Ad­ler- Ol­sens pen­ge­tank på et en­kelt år er vok­set med ca. 18,7 mio. kr., så Al­le­rød­for­fat­te­ren nu har en egen­ka­pi­tal på 71,7 mio. kr. Det vi­ser det se­ne­ste regn­skab fra Jus­si Ad­ler- Ol­sens ho­ved­sel­skab, AD­LEROL­SEN. DEP ApS.

» Det er jo fan­ta­stisk. Men det vid­ner og­så om, at jeg har haft nog­le rig­tig go­de sam­ar­bejds­part­ne­re. Det er sjovest, når al­le er gla­de. Og jeg kan jo ik­ke væ­re util­freds, « si­ger 64-åri­ge Jus­si Ad­ler- Ol­sen i te­le­fo­nen fra Sve­ri­ge til BT. Han til­fø­jer: » Jeg er ba­re glad. Og stolt. Det be- ty­der, at de men­ne­sker, der er om­kring mig, kan væ­re tryg­ge, for­di jeg er der, og for­di det er gå­et mig så godt. Det er det væ­sent­lig­ste for mig. «

Lit­terær ver­dens­stjer­ne

Jus­si Ad­ler- Ol­sen har med si­ne gi­gant- sæl­ler­ter om ef­ter­for­ske­ren Carl Mørck fra af­de­ling Q ved Kø­ben­havns Po­li­ti slå­et sit navn fast man­ge ste­der i ver­den. Han er ble­vet en lit­terær ver­dens­stjer­ne og er, iføl­ge en eks­pert, må­ske den bed­ste plo­t­ma­ger i Eu­ro­pa. Bø­ger­ne, der er ud­gi­vet i Dan­mark og 124 an­dre lan­de, er, iføl­ge for­fat­te­ren selv, solgt i mindst 12,5 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer.

Jus­si Ad­ler- Ol­sen sma­ger lidt på sin suc­ces: 12.500.000 solg­te bø­ger.

» Kan du fo­re­stil­le dig, at du på et hvil­ket som helst tids­punkt af døg­net kan ven­de blik­ket in­dad og si­ge til dig selv, at li­ge nu er der 100 læ­se­re af dig. Det er da even­tyr­ligt og fan­ta­stisk, « si­ger Jus­si Ad­ler- Ol­sen.

Men det er vel og­så lidt angst­pro­vo­ke­ren­de?

» Det, de læ­ser nu, har få­et lov til at leve sit eget liv. Men det er da rig­tigt, at du al­drig er bed­re end den se­ne­ste bog, og hvis du fejl­er, så er det pro­ble­ma­tisk. Men det er og­så en af grun­de­ne til, at jeg la­der ti­den gå lidt. Den hi­sto­rie, jeg skri­ver nu, har jeg kendt læn­ge, men jeg kan godt mær­ke, at for­di jeg har gi­vet den tid og ef­ter­tænksom­hed, er det sjove­re for mig at skri­ve og for­hå­bent­lig og­så sjove­re at læ­se. «

Gav det fem år

Da Jus­si Ad­ler- Ol­sen tog skrid­tet og blev fuld­tids­for­fat­ter, af­tal­te han med sin ko­ne Han­ne, at han måt­te gi­ve det fem år. I dag er han Dan­marks bedst sæl­gen­de for­fat­ter, der i sit sel­skab sid­ste år lan­de­de et re- sul­tat ef­ter skat på ca. 24,7 mio. kr., mens der blev ud­be­talt et ud­byt­te på seks mio. kr.

» Du kan al­drig vi­de, hvor­dan det spæn­der af. Du kan ha­ve en am­bi­tion og for­sø­ge at ret­te al din ener­gi mod ét mål. Jeg ved ik­ke en­gang helt, hvad mit mål var. Jeg tror, at det var, at de ro­ma­ner, jeg skrev, vil­le bli­ve film­ma­ti­se­ret, « si­ger han.

Han for­kla­rer, at det var en ‘ stor in­spira­tions­kil­de’ for ham, da for­fat­ter- kol­le­ga­en Mi­cha­el Lar­sen i 1997 ud­gav ‘ Slan­gen i Syd­ney’, der ef­ter­føl­gen­de solg­te ca. 50.000 ek­sem­pla­rer.

Kan du fo­re­stil­le dig, at du på et hvil­ket som helst tids­punkt af døg­net kan ven­de blik­ket in­dad og si­ge til dig selv, at li­ge nu er der 100 læ­se­re af dig. Det er da even­tyr­ligt og fan­ta­stisk Det er jo fan­ta­stisk. Men det vid­ner og­så om, at jeg har haft nog­le rig­tig go­de sam­ar­bejds­part­ne­re. Det er sjovest, når al­le er gla­de. Og jeg kan jo ik­ke væ­re util­freds Hvis man kan fo­re­stil­le sig en af­slut­ning, som vil gø­re én selv fuld­stæn­dig kold af sved, så er man ved at væ­re der

» Det gjor­de, at jeg kun­ne tro på, at det kun­ne bli­ve en or­dent­lig le­ve­vej for mig. Alt­så no­get jeg ba­re kun­ne leve af. De mid­ler, en for­fat­ter tje­ner, skal va­re re­sten af li­vet, og på det tids­punkt var jeg 49 år og kun­ne ik­ke vi­de, om jeg vil­le stå som 60årig uden no­get som helst. Men Mi­cha­el Lar­sen gjor­de mig op­ti­mi­stisk, « si­ger Jus­si Ad­ler- Ol­sen.

Hans sjet­te og se­ne­ste af­de­ling Q- bog ‘ Den græn­se­lø­se’, der ud­kom i ok­to­ber sid­ste år, blev trykt i et første­o­p­lag på 230.000 ek­sem­pla­rer. Og der er fle­re bø­ger på vej, for han har lo­vet si­ne læ­se­re 10 bø­ger om Carl Mørck. De se­ne­ste uger har han sid­det i sit rø­de træhus i Blekin­ge i Sve­ri­ge og skre­vet på den sy­ven­de bog i se­ri­en. Den kom­mer må­ske, må­ske ik­ke, in­den jul.

En krimi- eks­pert si­ger, at du er en af de bed­ste plo­t­ma­ge­re i Eu­ro­pa. Hvad er hem­me­lig­he­den?

» Tak! En hi­sto­rie må godt be­gyn­de dår­ligt - ba­re den bli­ver god til sidst. Jeg kan ik­ke med dår­li­ge af­slut­nin­ger. Der­for må man spør­ge sig selv, før man går i gang, om der er en or­dent­lig af­slut­ning. Hvis man kan fo­re­stil­le sig en af­slut­ning, som vil gø­re én selv fuld­stæn­dig kold af sved, så er man ved at væ­re der, « si­ger Jus­si Ad­ler- Ol­sen, der ik­ke kun har ta­get læ­ser­ne med storm med bog­sta­ver.

Og­så på det store lær­red kan den flam­boy­an­te ef­ter­for­sker Carl Mørck op­le­ves. Film­sel­ska­bet Zen­tro­pa har ret­tig­he­der til fi­re film, hvoraf de to før­ste al­le­re­de har væ­ret su­per- suc­ce­ser i dan­ske bi­o­gra­fer, hvor halvan­den mil­li­on bil­let­ter til fil­ma­ti­se­rin­ger­ne af ‘ Kvin­den i bu­ret’ og ‘ Fa­san­dræ­ber­ne’ er ble­vet solgt. Nu er op­ta­gel­ser­ne til den tred­je film ‘ Fla­skepost fra P’ i gang.

Ame­ri­kansk tv- se­rie på vej

Bø­ger­ne om Carl Mørck bli­ver og­så til en ame­ri­kansk tv- se­rie på 10 sæ­so­ner, men hvor­når se­ri­en rul­ler over skær­men, er ik­ke klart.

» Op­ta­gel­ser­ne er ik­ke gå­et i gang end­nu, men pro­du­cen­ten Mark Gor­don, der er en kæm­pe­ka­non, er på.

Og der er og­så et skri­ver- team, som skri­ver på sæ­son 1. Jeg gør in­gen­ting, jeg sid­der ba­re her og la­ver mit eget. Det er i de al­ler­bed­ste hæn­der, men det kom­mer til at ta­ge tid. Det er der ik­ke no­get un­der­ligt i, og alt er godt, « si­ger Jus­si Ad­ler- Ol­sen.

Han for­kla­rer, at han har ka­stet sig me­re ind i film- og se­rie- ver­de­nen. Det er sy­nop­ser, som al­drig er ble­vet til bø­ger, som må­ske får nyt liv i le­ven­de billeder. Han si­ger, at han har 10- 12 hi­sto­ri­er lig­gen­de, som nu bli­ver ta­get un­der be­hand­ling på ny.

» Jeg har an­sat en spansk og me­get be­ga­vet ma­nuskript­for­fat­ter, Mar­ta Ar­mengol Royo, der sam­men med mig skal la­ve spil­le­film ud af de ting, som el­lers ik­ke blev til no­get. Hun sid­der og­så og kig­ger på mi­ne før­ste ro­ma­ner. Det er sjovt, « si­ger Jus­si Ad­ler- Ol­sen.

Hvad er tit­len på den bog, som må­ske, må­ske ik­ke, kom­mer i år?

» Den får du ik­ke. Den er sim­pelt­hen så god, at den vil bli­ve stjå­let på ét se­kund. Så det tør jeg ik­ke si­ge, « gri­ner den dan­ske suc­ces- for­fat­ter.

Ar­kiv­fo­to: Si­mon Skip­per

64- åri­ge Jus­si Ad­ler- Ol­sen i sit skri­ve­værk­sted i Al­le­rød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.