Mi­ni­ster for­døm­mer an­gre­bet

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MED­FØ­LEL­SE

Den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster for­døm­mer det ter­r­or­an­greb, som mandag har ko­stet mindst 30 men­ne­ske­liv i Tyr­ki­et.

Den dø­de­li­ge eks­plo­sion, som fandt sted ved et kon­gres­cen­ter i går mid­dag i den tyr­ki­ske by Suruc, har skabt vre­de og aff ødt støt­te fra fl ere dan­ske po­li­ti­ke­re.

’ Mi­ne tan­ker er hos of­re­ne’

Den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Kri­sti­an Jen­sen ( V), har blandt an­dre re­a­ge­ret på ter­r­or­an­gre­bet, som har ko­stet mindst 30 men­ne­sker li­vet og sendt fl ere end 70 på ho­spi­ta­let med al­vor­li­ge kvæ­stel­ser.

» Jeg for­døm­mer stærkt ter­r­or­an­greb i Suruc, Tyr­ki­et. Mi­ne tan­ker er hos of­re­ne og fa­mi­li­er­ne. Vi må stå sam­men og be­kæm­pe ter­ror, « skri­ver Kri­sti­an Jen­sen på det so­ci­a­le me­die Twit­ter.

Og­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer i Kø­ben­havns bor­ger­re­præ­sen­ta­tion Lars Aslan Ras­mus­sen, der har dansk- kur­di­ske rød­der, er dybt ry­stet over bom­be­an­gre­bet i Suruc.

» Jeg ken­der folk, der skul­le der­ned, og har et nært for­hold til de or­ga­ni­sa­tio­ner og ngo’er, der kæm­per for at få genop­byg­get den kur­di­ske by Ko­ba­ne i Sy­ri­en , « si­ger Lars Aslan Ras­mus­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Ko­ba­ne blev øde­lagt i den tid, hvor net­op Is­la­misk Stat hav­de kon­trol med den.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Kri­sti­an Jen­sen ( V) for­døm­mer an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.