Kvi­dren på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Per Clau­sen En­heds­li­sten

@ PerClau­sen3 Når virk­som­he­der­ne ik­ke bru­ger job­cen­tre­ne, kan det na­tur­lig­vis kun væ­re job­cen­tre­nes skyld. Virk­som­he­der har al­drig no­get an­svar. Ole Ry­borg EU- kor­re­spon­dent, DR

@ OleRy­borg » Vi er i den vær­ste fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tion si­den An­den Ver­denskrig, og der bør EU ta­ge et stør­re an­svar, « si­ger svensk in­te­gra­tions­mi­ni­ster Ras­mus Nordq­vist Al­ter­na­ti­vet

@ ras­mus­n­ordq­vist Helt enig i, at vi ik­ke kan pro­du­ce­re os ud af kri­sen i land­bru­get. Vi skal tæn­ke me­re in­nova­tivt Mik­kel Bal­le­gaard Fmd. Kons. Ung­dom

@ MBal­le­gaard Nog­le ud­dan­nel­ser ta­ger 18 år at til­ba­ge­be­ta­le. Det vil­le hjæl­pe en hel del, hvis man om­lag­de SUen til lån Mie Dalskov Pi­hl Che­f­a­na­ly­ti­ker, AE

@ MiePi­hl Er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne er be­talt tilbage til sam­fun­det, al­le­re­de før sven­de­bre­vet er i hus David Ca­meron Pri­mi­er­mi­ni­ster, Stor­bri­tan­ni­en

@ David_ Ca­meron Igen og igen har vi bri­ter næg­tet at gå på kom­pro­mis med vo­res vær­di­er og le­ve­vis. Det vil vi fort­sæt­te med Lis­beth Knud­sen Che­fre­dak­tør, Ber­ling­s­ke

@ Knud­senLis­beth Hvor man­ge ejen­doms­mæg­ler, kok­ke-, rej­se- og auk­tions­ud­sen­del­ser skal vi ha­ve på TV. » DR og TV2 skal ku­le­gra­ves. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.