Gul fag­for­e­nings­boss rev­ser kol­le­ger

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

» Hvis man ik­ke vil op­ly­se sin løn, så er det en­ten for­di, man får pin­ligt lidt – el­ler pin­ligt me­get. «

Så­dan ly­der det fra den gu­le fag­for­e­ning Frie Funk­tio­næ­rers di­rek­tør Jør­gen G. Jør­gen­sen, der der­med sen­der en stikpil­le til de gu­le fag­for­e­nin­ger, der ik­ke øn­sker at op­ly­se, hvad fag­bos­ser­ne tje­ner.

Tje­ner selv 1,7 mio. kr.

Jør­gen G. Jør­gen­sen op­ly­ser, at hans løn har væ­ret kon­stant, si­den han blev an­sat 1. sep­tem­ber 2011. I au­gust 2012 blev han dog for­mand for kon­cer­nens for­sik­rings­sel­skabs be­sty­rel­se. Den post får han 90.000 kr. om året for, hvor­for hans sam­le­de løn-

pak­ke i dag er på 1.785.000 kr. om året inkl. pen­sion og fe­ri­e­til­læg.

Hvor­for lig­ger din løn hø­je­re end i de tra­di­tio­nel­le fag­for­e­nin­ger?

» Da jeg til­t­rå­d­te, kom jeg fra et an­det job, hvor jeg fik ca. det sam­me. Så sag­de jeg, at det var det, jeg vil­le ha­ve, « si­ger Jør­gen G. Jør­gen­sen til BT.

Der har væ­ret en hel del kri­tik af de gu­le fag­for­e­nin­gers løn­nin­ger. Hvor­for skal du tje­ne så me­get?

» For vo­res ved­kom­men­de er der ik­ke no­get hem­me­ligt ved det. Jeg sam­men­lig­ner med, hvad jeg kan få i løn an­dre ste­der. «

Jør­gen G. Jør­gen­sen op­ly­ser, at Frie Funk­tio­næ­rers be­sty­rel­ses­for­mand Ran­di Laur­sen har en sam­let ind­tægt på 364.200 kr. om året, som skyl­des, at der kun er ta­le om en bi­be­skæf­ti­gel­se.

» Den har væ­ret kon­stant de se­ne­re år, « si­ger Jør­gen G. Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.