Fik en kvart mil­li­on me­re i løn

BT - - NYHEDER - ufjo@ bt. dk Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk Uf­fe Jør­gen­sen Od­de

På fem år er be­sty­rel­ses­for­man­dens løn i Kri­fa ste­get me­re end en kvart mil­li­on.

For­mands­sto­le­ne i Kri­ste­lig Fag­for­e­ning og Kri­ste­lig A- Kas­se ud­lø­ser sær­skilt løn, men fra 2010 til 2015 har Sø­ren Fi­bi­ger Ole­sen be­klædt beg­ge po­ster og hø­stet en klæk­ke­lig løn for det. Sø­ren Fi­bi­ger Ole­sens sam­le­de løn er ste­get fra 1.206.000 kr. i 2010 til 1.536.450 kr. i år. En stig­ning på 27,4 pct., som iføl­ge for­man­den selv skyl­des, at Kri­fa i en pe­ri­o­de bå­de i 2014 og 2015 mang­le­de en di­rek­tør.

» I 2014 fik jeg et ek­stra­or­di­nært til­læg i for­bin­del­se med, at vi in­gen di­rek­tør hav­de i 6 må­ne­der og der der­for var ek­stra man­ge op­ga­ver på mit bord. Det fik jeg og­så de før­ste 2 må­ne­der af 2015, « si­ger Sø­ren Fi­bi­ger Ole­sen.

Til næ­ste år er han der­for tilbage på 2013- ni­veau, ’ plus al­min­de­lig re­gu­le­ring’, for­kla­rer han.

I snit er hans løn dog ble­vet re­gu­le­ret med ca. fi­re pro­cent om året, så selv uden det ek­stra­or­di­næ­re til­læg hav­de den gen­nem­snit­li­ge pro­cents­tig­ning gi­vet ham en stig­ning på ca. 278.398 kr. på fem år for de to po­ster.

» Jeg har en rig­tig god løn. Den mat­cher vel mar­ke­det for fag­for­e­nings­løn, men lig­ger i den go­de en­de. Jeg er me­get tak­nem­me­lig for, at be­sty­rel­sen sy­nes, at jeg er det værd, « for­kla­rer Sø­ren Fi­bi­ger Ole­sen.

Be­sty­rel­sens næst­for­mand Jør­gen Boiskov Hansen for­sva­rer og­så for­man­dens løn.

» Be­sty­rel­sen stil­ler sta­dig stør­re krav til for­man­den. Tid­li­ge­re hav­de Kri­fa og­så en løn­net næst­for­mand. Nu er for­man­den den ene­ste valg­te, som er an­sat med løn. Der­for er hans løn opju­ste­ret me­re end den al­min­de­li­ge løn­ud­vik­ling. Be­sty­rel­sen står bag den­ne af­løn­ning, og vi me­ner, den er pas­sen­de i for­hold til det an­svar, der lig­ger på for­man­den for en or­ga­ni­sa­tion med ca. 700 me­d­ar­bej­de­re, dat­ter­sel­ska­ber og in­ter­na­tio­nalt en­ga­ge­ment, « ly­der det fra Jør­gen Boiskov Hansen.

Fo­to: Kri­fa

Sø­ren Fi­bi­ger Ole­sen er ste­get me­re end en kvart mil­li­on som be­sty­rel­ses­for­mand i Kri­ste­lig Fag­for­e­ning og Kri­ste­lig A- kas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.