’ What hap­pe­ned, Ni­na Si­mo­ne?’

BT - - KULTUR -

Do­ku­men­tar

HVAD?: Den hud­lø­se, i Dan­mark for­holds­vis ukend­te hi­sto­rie om ak­ti­vi­sten og kunst­ne­ren Ni­na Si­mo­ne, som man­ge nok mest ken­der fra 1987- hit­tet ’ My Ba­by Just Ca­res for Me’.

HVOR­DAN?: Er du og­så nog­le gan­ge træt af over­fla­disk­hed i mu­sik­ver- de­nen? Se den­ne film. Det er hi­sto­ri­en om ’ The High Pri­e­stess Of Soul’, som hun blev kaldt, selv­om hun næg­te­de at la­de sig put­te i bås. Født som et usæd­van­ligt stort mu­si­kalsk ta­lent i det den­gang ra­ci­sti­ske USA, for­blev Si­mo­nes liv en kamp mod si­ne dæ­mo­ner, og for at fast­hol­de sin ( be­svær­li­ge) in­te­gri­tet som mu­si­ker, fa­mi­lie­men­ne­ske, som men­ne­ske – og som for­kæm­per for bor­ger­ret­tig­he­der. Der er ik­ke man­ge stil­le­stå­en­de øje­blik­ke el­ler li­ge­gyl­di­ge be­mærk­nin­ger i den­ne film.

Se den på Net­flix.

Ni­na Si­mo­ne til­brag­te de sid­ste man­ge år af sit liv i Eu­ro­pa. Det skil­dres i fil­men ’ What Hap­pe­ned, Ni­na Si­mo­ne?’. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.