CBGB

BT - - KUL­TUR -

Spil­le­film

HVAD?: Fil­men om New York- spil­le­ste­det CBGB, der skul­le få me­re end ba­re kul­tisk be­tyd­ning. Det var her, den gry­en­de ame­ri­kan­ske pre- punk un­der­grunds­ro­ck fik de før­ste job.

HVOR­DAN?: Alan Ri­ck­man, bl. a. kendt fra Har­ry Pot­ter, spil­ler en fol­kemu­si­ker, der åb­ner en mu­sik­klub, som egent­lig er til­tænkt co­un­try­mu­sik. Men da han har svært ved at til­træk­ke den ret­te mu­sik, gi­ver han chan­cen til al­le. Med det krav, at de skal spil­le ori­gi­nal mu­sik. I fil­men ser man un­ge sku­e­spil­le­re i rol­ler­ne som Ig­gy Pop, Tal­king He­ads, The Po­li­ce, Deb­bie Har­ry/ Blon­die og Te­le­vi­sion prø­ve kræf­ter på den mini­ma­le sce­ne. Mu­sik­ken ly­der pæ­ne­re, end den vist gjor­de op­rin­de­lig, og Alan Ri­ck­man over­spil­ler som den ide­a­li­sti­ske klu­be­jer, der blev pun­kens bedste­far. Hvad han gør i den rol­le, er en gå­de. Men som mu­sik­hi­sto­risk do­ku­ment er fil­men un­der­hol­den­de og læ­re­rig.

Se den på blo­ck­bu­ster. dk

Fra fil­men ’ CBGB’. Deb­bie Har­ry og Ig­gy Pop på sce­nen i klub­ben, der blev ar­ne­sted for pun­kens for­lø­be­re. PR- fo­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.