’ Hi­story of Eag­les’

BT - - KULTUR -

Do­ku­men­tar

HVAD?: He­le tre ti­mer lang do­ku­men­tar­film om westcoast ro­ck- ban­det par ex­cel­len­ce, The Eag­les. Føl­ger dem fra dren­ge­å­re­ne til nu.

HVOR­DAN?: Fil­men er pro­du­ce­ret af Don Hen­ley og Glenn Frey selv. Det be­ty­der næp­pe to­tal ob­jek­ti­vi­tet i for­hold til de man­ge kon­flik­ter un­der­vejs. Men de skå­ner nu langt­fra sig selv. Det er en næ­sten brutalt ær­lig film. Man slu­ger de man­ge for­kla­rin­ger, anek­do­ter og fe­de li­ve- op­ta­gel­ser, der går helt tilbage til den­gang, Frey og Hen­ley var mu­si­ke­re for Linda Ron­stadt. Bl. a. en fan­ta­stisk op­ta­gel­se fra ca. 1979, hvor Joe Walsh og Don Fel­der spil­ler du­elgu­i­tar i ’ Ho­tel Ca­li­for­nia’, som i film­hi­sto­risk stor­hed ran­ge­rer på linje med Hump­hrey Bo­g­art i af­slut­nings­ce­nen i ’ Ca­sablan­ca’. Fa­vo­rit- anek­do­te: Da pro­du­ce­ren Glyn Jo­hns for­tæl­ler om det ame­ri­kan­ske band, der kom til Lon­don og tro­e­de, at de var det nye Led Zep­pe­lin og The Who. Han er ved at fy­re dem. Men så hø­rer han dem syn­ge fler­stem­migt. Og så fløj ør­ne­ne.

Se den på net­flix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.