NAZIJAGTEN FORT­SÆT­TER

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LI­TI­AN­MEL­DEL­SE

Jag­ten på dan­ske na­zi­ster, der med­vir­ke­de i for­føl­gel­sen af jø­der un­der An­den Ver­denskrig, fort­sæt­ter. I hvert fald hvis det står til Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­ret i Is­ra­el og cen­te­rets chef­na­zi­jæ­ger, Efraim Zu­roff .

» Vi skal fi nde fl ere dan­ske­re. Vi tror, at der må­ske er om­kring 20 i li­ve i dag, men vi ved det ik­ke. Men vi vil gø­re alt for at fi nde dem. Det er ik­ke kun et spørgs­mål om en per­sons ger­nin­ger, spørgs­må­let er vig­ti­ge­re og stør­re end det, « si­ger Efraim Zu­roff . Ud­mel­din­gen kom­mer, eft er at na­zi­jæ­ge­ren i går eft er­mid­dag ind­gav en an­mel­del­se til Kø­ben­havns Po­li­ti mod den 90- åri­ge dan­sker Hel­muth Leif Ras­mus­sen, der stod vagt ved en kon­cen­tra­tions­lejr i Hvi­derusland un­der An­den Ver­denskrig.

Sid­ste chan­ce

Si­den 2002 har Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­ret med ’ Ope­ra­tion sid­ste chan­ce’ for­søgt at stille na­zi­sti­ske krigs­for­bry­de­re til an­svar for de­res ger­nin­ger.

På spørgs­må­let om, hvor­vidt na­zi­jæ­ge­ren har no­get per­son­ligt pro­blem med at for­sø­ge at rets­for­føl­ge per­so­ner så lang tid eft er, at de an­gi­ve­ligt har be­gå­et for­bry­del­ser, sva­rer Efraim Zu­roff :

» La­ver du sjov? Hvis en per­son er i li­ve og rask nok til en rets­sag, er der in­gen grund til at ig­no­re­re sa­gen. Så­dan en per­son er den sid­ste, der fortje­ner, at en sag bli­ver drop­pet. «

Det er bo­gen ’ En skole i vold’, som er år­sag til po­li­ti­an­mel­del­sen mod den 90- åri­ge dan­sker. Bo­gen er skre­vet af de to dan­ske hi­sto­ri­ke­re Den­nis Lar­sen og Ther­kel Stræ­de, som har gra­vet i de dan­ske vag­ters rolle i fan­ge­lej­ren i Bo­bru­isk i Hvi­derusland un­der An­den Ver­denskrig.

Og med de to hi­sto­ri­ke­res hjælp me­ner Efraim Zu­roff , at en even­tu­el eft er­forsk­ning kan sæt­te en ræk­ke for­hold på plads.

17 år gam­mel

» De har vir­ke­lig me­get eks­per­ti­se, især om­kring hvil­ken rolle de dan­ske fan­ge­vog­te­re spil­le­de. De kan gi­ve po­li­ti­et og eft er­for­sker­ne en helt mas­se in­for­ma­tio­ner, « si­ger na­zi­jæ­ge­ren.

Hel­muth Leif Ras­mus­sen var kun 17 år gam­mel, da han meld­te sig ind i Fri­kor­ps Dan­mark, og han fast­hol­der, at han kun har over­væ­ret hen­ret­tel­ser af jø­der . » Hvad er det, de vil sig­te mig for? Hvad er det, jeg har gjort for­kert? « Så­dan sag­de den 90- åri­ge Hel­muth Leif Ras­mus­sen i et stort in­ter­view i BT for ny­lig. Det ske­te på bag­grund af, at de to for­fat­te­re Ther­kel Stræ­de og Den­nis Lar­sen i de­res bog om Fri­kor­ps Dan­mark ’ En skole i vold’ skrev, at den den­gang 17- åri­ge mand som med­lem af kor­p­set var vagt i en jø­de­lejr i Bo­bru­isk i Hvi­derusland i 1943.

1.400 jø­der hen­ret­tet

Iføl­ge bo­gen blev 1.400 jø­der hen­ret­tet i lej­ren, og for­fat­ter­ne do­ku­men­te­rer, at de dan­ske med­lem­mer af Fri­kor­ps Dan­mark var med til at be­vog­te lej­ren.

Hel­muth Leif Ras­mus­sen er­ken­der at ha­ve væ­ret med i Fri­kor­ps Dan­mark og med­gi­ver og­så, at han op­holdt sig i den på­gæl­den­de lejr i Hvi­derusland.

Men ankla­gen om, at han skul­le ha­ve væ­ret vagt i lej­ren, af­vi­ser han pu­re.

» Vi var kun re­k­rut­ter. Vi var der for at bli­ve ud­dan­net til sol­da­ter, og det an­det hav­de vi ik­ke no­get med at gø­re, « si­ger han og for­sik­rer, at han in­tet har el­ler hav­de imod jø­der.

Hel­muth Leif Ras­mus­sen vok­se­de op i et dys­funk­tio­nelt hjem, og som te­e­na­ger fl yt­te­de han ind hos sin mor­mor.

Da hun faldt og bræk­ke­de be­net, blev han sendt vi­de­re til onk­len, der var na­zist.

» Så da jeg fyld­te 17 år, syn­tes han selv­føl­ge­lig, at jeg skul­le mel­de mig ind i Fri­kor­ps Dan­mark. « .

Eft er kor­te­re op­hold i Senn­heim i Tys­kland og Tresk­au i Po­len end­te kor­p­set i 1942 i en lejr ved Bo­bru­isk i Hvi­derusland.

Den is­ra­el­ske na­zi­jæ­ger Efraim Zu­roff ind­gav i går en po­li­ti­an­mel­del­se mod den dan­ske fri­kor­ps- sol­dat for krigs­for­bry­del­ser. Det ske­te på Sta­tion Ci­ty i København.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen og pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.