Ja, kræv en ind­sats af ele­ver­ne

BT - - DEBAT - PIA AL­LER­S­LEV ( V)

Børn- og un­ge­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne

ik­ke få hjælp med lek­tier­ne hjem­me, for­di for­æl­dre­ne ik­ke kan hjæl­pe. Der har vi et an­svar som sam­fund. Vi skal si­ge: » Fint nok, at di­ne for­æl­dre ik­ke kan hjæl­pe dig, men det kan vi. « Der kom­mer eft er­sid­nin­gen ind i bil­le­det, for hvis ele­ver­ne ik­ke har la­vet de­res lek­tier, må vi sam­ar­bej­de med for­æl­dre­ne om at få lov at be­hol­de dem en ti­mes tid læn­ge­re for at få la­vet det, men og­så for at la­de de un­ge

MAN­GE UN­GE KAN

for­stå, at det har en kon­se­kvens, hvis man ik­ke pas­ser sin skole.

den ene si­de me­get styr på fag­lig­he­den og på, hvad ele­ver­ne skal læ­re, og på en an­den si­de er de og­så men­ne­sker, der har et blødt hjer­te for nog­le af de un­ge, som har det svært der­hjem­me, el­ler som ik­ke har få­et knæk­ket ko­den til, hvor vig­tigt det er at pas­se sin sko­le­gang. Det er en mis­for­stå­et god­hed, for man vil ger­ne væ­re god ved si­ne ele­ver, men ved ik­ke at stille stør­re for­vent­nin­ger til dem gør man de un­ge en bjør­ne­tje­ne­ste.

LÆ­RER­NE HAR PÅ

hur­tigt bli­ve en skyt­te­gravskrig, hvor læ­rer­ne står på den ene si­de og si­ger, at de ik­ke har få­et det, de skul­le ha­ve, og vi po­li­ti­ke­re står på den an­den si­de og si­ger, at de ik­ke har le­ve­ret det, de skal, for­di vo­res for­vent­nin­ger er hø­je­re. Ta­ber­ne er bør­ne­ne i så­dan en krig. Der­for kan det godt væ­re, at vi skal kig­ge på at til­fø­re nog­le res­sour­cer, men det har jeg brug for et po­li­tisk fl er­tal til. Al­ter­na­tivt er der må­ske mu­lig­hed for at ta­ge hånd om sva­ge ele­ver i det fri­vil­li­ge re­gi, hvor man kun­ne la­ve ek­stra lek­tieca­fe­er spe­ci­fi kt for de ele­ver, der er bag­ud med lek­tier­ne.

DET HER KAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.