Nej, mo­ti­ver ele­ver­ne til at læ­re

BT - - DEBAT - JAN TRO­JA­BORG

For­mand for Kø­ben­havns Læ­rer­for­e­ning

væ­ret rig­tigt for år tilbage, men der er sket en men­ta­li­tets­æn­dring i fol­ke­sko­len. Læ­rer­ne er ud­mær­ket klar over, at de skal løf­te bør­ne­ne, og at de skal vil­le no­get med dem. Den me­di­cin, Pia Al­ler­s­lev her gi­ver, er for­kert, men jeg kan godt føl­ge pro­ble­met. Det er skidt for sko­len, at ele­ver kom­mer ud uden at kun­ne læ­se og skri­ve. Men eft er­sid­nin­ger hø­rer til en tid, der for længst er for­bi. Vi skul­le hel­le­re la­ve

DET KUN­NE HA­VE

un­der­vis­nin­gen så spæn­den­de og mo­ti­ve­ren­de, at ele­ver­ne er med.

me­get mo­ti­va­tion i at få en ti­me me­re på sko­len. Og så kan man jo si­ge, at fol­ke­sko­lere­for­men er en stor eft er­sid­ning til ele­ver­ne i for­vej­en, for de skal til­brin­ge man­ge fl ere ti­mer i sko­len. Det gi­ver ik­ke me­ning at gi­ve dem en ek­stra ti­me, for de er al­le­re­de træt­te og læ­rer ik­ke me­re, så det er kva­li­te­ten i un­der­vis­nin­gen, der skal bli­ve bed­re.

DER ER IK­KE

til at fa­ci­li­te­re eft er­sid­nin­ger­ne er dybt god­nat. Det

AT BRU­GE FRI­VIL­LI­GE

er langt ude i ham­pen at tro, at man kan få fri­vil­li­ge til at tvin­ge ele­ver til at gå no­get igen­nem. De kan jo ik­ke hjæl­pe dem. Hun er in­de på, at man skal la­ve si­ne lek­tier, men det er al­le­re­de et dis­kus­sions­em­ne, om det er lek­tier, der red­der sko­len, el­ler om det er træ­ning, el­ler om det ba­re er me­re spæn­den­de og va­ri­e­ret un­der­vis­ning. Jeg tror, det er det sid­ste. Det kræ­ver, at læ­rer­ne er me­get ve­lud­dan­ne­de, og at de har tid til at gen­nem­fø­re det. Vi vil ger­ne leve op til po­li­ti­ker­nes og sam­fun­dets øn­ske om me­re kva­li­tet i sko­len, men kva­li­tet kom­mer ik­ke af sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.