JEG FØ­LER – ALT­SÅ ER JEG ’’

Me­di­er­nes som­mer­de­bat­ter bug­ner af fø­lel­ser og pri­va­te kor­stog om alt fra kro­ps­be­håring til for­æl­dre­skab

BT - - DEBAT -

En kvin­de fra Næst­ved har bå­de født og op­dra­get et barn på snart halvan­det år uden på no­get tids­punkt at skri­ve et de­bat­ind­læg om si­ne op­le­vel­ser som ny­bagt for­æl­der i no­get dag­blad el­ler ma­ga­sin.’ SÅ­DAN SKREV DET sa­ti­ri­ske on­li­ne­me­die RokokoPo­sten i marts. Ar­tik­len fi k små 20.000 li­kes på Fa­ce­book. Og det er der mindst én god grund til. For som al god sa­ti­re var ar­tik­len ik­ke ba­re mor­som ud af den blå luft . Den sat­te fi nge­ren li­ge ned på et ømt punkt i den dan­ske sam­funds­de­bat: at man­ge men­ne­sker i dag is­ce­ne­sæt­ter de­res fø­lel­ser og pri­va­te valg – uan­set om det hand­ler om for­æl­dre­skab, køns­be­håring, dat­ing- prak­sis el­ler kro­p­svægt – i me­di­er­ne. Der er ivri­ge aft age­re af det he­le. EN­HVER FRU­STRE­RET SING­LE, der ta­ler ud om, hvor­for hun har mi­stet sin kvin­de­lig­hed og des­pe­rat sav­ner en mand til at hæn­ge lam­per op ( jo – den er god nok: de­bat­ind­læg her­om kun­ne man læ­se i Po­li­ti­ken for ny­lig), el­ler en halv­kendt sku­e­spil­ler, der me­ner, at hen­des ny­gro­e­de hår un­der ar­me­ne er ud­tryk for et op­rør, kan fi nde plads i me­di­er­ne. Og­så selv om ter­men ’ op­rør’ hi­sto­risk har væ­ret re­ser­ve­ret un­der­tryk­te be­folk­nings­grup­pers op­rør mod au­to­ri­tæ­re re­gi­mer.

Man skal ik­ke væ­re eks­pert for at få øje på, at det især er kvin­der, der træk­ker fø­lel­ses­kor­tet i me­di­er­ne. Og lad mig un­der­stre­ge, at der kan væ­re man­ge go­de, kul­tu­rel­le år­sa­ger til, at kvin­der ta­ler ud. F. eks. den ind­ly­sen­de, at kvin­ders hver­dags­liv hi­sto­risk er ble­vet set som min­dre in­ter­es­sant, fi nt el­ler re­le­vant end mænds, og for­di man­ge af de un­der­tryk­kel­ses­me­ka­nis­mer, der for ik­ke så lang tid si­den var på spil, og­så i Dan­mark, be­vi­se­ligt hav­de som re­sul­tat, at kvin­der skam­me­de sig over de­res pri­vat­liv el­ler seksu­a­li­tet. IK­KE DE­STO MIN­DRE bli­ver jeg pro­vo­ke­ret, når f. eks. be­hå­re­de arm­hu­ler plud­se­lig bli­ver mar­keds­ført som en mo­dig pro­test mod so­ci­al kon­trol. Som den er­far­ne se­xo­log Sten He­ge­ler sag­de til In­for­ma­tion i for­å­ret om en an­den hår- ten­dens – at ’ bu­sken er tilbage’ mel­lem kvin­ders ben – så hand­ler det nem­lig og­så om mo­de. Ma­ga­si­ner har i et styk­ke tid skre­vet ar­tik­ler med over­skrift er som ’ så se­xet kan hår un­der ar­me­ne væ­re.’ Ma­don­na har po­stet en be­hå­ret arm­hu­le på In­s­ta­gram med tek­sten ’ Long hair – don’t ca­re’. I ja­nu­ar hav­de Play- Hvor­dan kan Dan­mark el­lers hjæl­pe med at hånd­te­re fl ygt­nin­ge fra Sy­ri­en og Afri­ka?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.