PANELET

BT - - DEBAT -

MARTIN HEN­RIK­SEN Græn­sen er nå­et for lang tid si­den. Det er godt, at vi ik­ke mod­ta­ger fl ere fl ygt­nin­ge, og det kan vi jo tak­ke rets­for­be­hol­det for. På Eu­ro­pas veg­ne er aft alen dog trist, for vi me­ner ik­ke, at op­hold­stil­la­del­se i Eu­ro­pa er vej­en frem. Nej, jeg sy­nes, at man­ge af dan­sker­nes ini­ti­a­ti­ver til vel­gø­ren­hed for fl ygt­nin­ge er ty­de­li­ge tegn på, at jeg ik­ke er den ene­ste, der me­ner, at vi kan hjæl­pe fl ere fl ygt­nin­ge. Det er po­si­tivt, at man ta­ler om for­de­lin­gen i EU, men der mang­ler sta­dig vil­je til hand­ling.

Vi har brug for en sam­men­hæn­gen­de asyl­po­li­tik i EU, for DK kan ik­ke ale­ne hjæl­pe bed­re end gen­nem sam­ar­bej­de med EU- lan­de­ne. Der­for er det for­stem­men­de, at man gem­mer sig bag rets­for­be­hol­det og und­la­der at ta­ge vo­res an­del af fl ygt­nin­ge­ne.

For­mand for Fol­ke­tin­gets in­te­gra­tions­ud­valg ( DF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.