God­heds­gra­ti­ster

BT - - DEBAT -

Der kom i årets før­ste tre må­ne­der fl ere asylan­sø­ge­re til Ita­li­en fra Se­ne­gal end fra Sy­ri­en, So­ma­lia og Eri­trea. De kom, selv om der ik­ke er krig i Se­ne­gal. Tvær­ti­mod. Fak­tisk kom de, for­di det går bed­re i Se­ne­gal, og man­ge der­for har få­et ad­gang til vi­den om, hvor me­get bed­re li­vet kan ar­te sig i Eu­ro­pa. (...) Hvis vi ik­ke sæt­ter en stop­per for så­dan­ne asylan­sø­ge­re, for­an­dres Eu­ro­pa til uken­de­lig­hed.

Mail: Mail: bt- bt- de­bat@ de­bat@ bt. bt. dk dk Tlf.: Tlf.: 33 33 75 75 72 72 71 71 ( hver­da­ge( hver­da­ge kl. kl. 11- 11- 14) 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.