MAR­GRET­HE BRY

Nu ta­ler re­gent­par­ret for før­ste gang om Prins­ge­ma­lens hel­bred

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

SAM­MEN I GRØN­LAND

Da dron­ning Mar­gret­he fyld­te 75 år i april, var det hen­des æld­ste søn kron­prins Fre­de­rik og hans ko­ne kron­prin­s­se Mary, der gjor­de hen­de sel­skab på bal­ko­nen på Ama­li­en­borg og i ka­re­ten på kø­re­tur i København.

Det var og­så Kron­prin­sen, der holdt ta­le for fød­sel­a­ren. Hen­des mand, prins Hen­rik, lå syg med in­flu­en­za. El­ler gjor­de han nu og­så det? Nej, men­te fler­tal­let af dan­sker­ne i en me­nings­må­ling fo­re­ta­get af BT.

Og det er der en grund til. Da­gen ef­ter fest­lig­he­der­ne rej­ste den el­lers sy­ge prins­ge­mal nem­lig på fe­rie til Ve­ne­dig – helt ale­ne. Og det skab­te rø­re.

Si­den har han fle­re gan­ge la­det Dron­nin­gen kla­re of­fi­ci­el­le op­ga­ver ale­ne – blandt an­det fejre­de hun den sven­ske Carl Phi­lips bryl­lup uden Hen­ri ved sin si­de.

I går vi­ste tv2. dk en del af et stør­re in­ter­view med re­gent­par­ret. Her tal­te de så for før­ste gang om prins Hen­riks syg­dom og man­ge af­bud. Det ske­te un­der de­res som­mer­togt til Grøn­lands ve­st­kyst. Og­så her var dron­ning Mar­gret­he i før­ste om­gang ale­ne – prins Hen­rik stød­te først til to da­ge se­ne­re.

Dron­nin­gen af­vi­ste i før­ste om­gang be­stemt at kom­men­te­re sa­gen:

» Ved De hvad, det er så­dan set én af de ting, vi ik­ke sy­nes har ret me­get med Grøn­lands­rej­sen at gø­re. Og det er så så­dan set dét, « lød det skar­pt fra Dron­nin­gen til TV2s jour­na­list, der dog in­si­ste­re­de på, at dan­sker­ne er me­get op­ta­ge­de af det spørgs­mål. Og så ind­vil­li­ge­de prins Hen­rik i at sva­re på, hvor­dan hans hel­bred har det:

’ Jeg bli­ver hur­tigt træt’

» Jeg tror, det er godt. Jeg er træt, og jeg bli­ver hur­ti­ge­re træt på grund af al­de­ren. 81 år er en vis al­der. El­lers prø­ver jeg at bli­ve ved li­ge så me­get, som jeg kan, « for­tal­te en ær­lig prins Hen­rik, der fyld­te 81 11. ju­ni, til TV 2.

Men hans ko­ne var ik­ke enig i, at hel­bre­det fejl­er no­get:

» Jeg sy­nes, din ener­gi har det al­de­les ud­mær­ket, hvis du spør­ger mig, « til­fø­je­de Dron­nin­gen.

Det er gan­ske på­fal­den­de, at re­gent­par­ret får stil­let kri­ti­ske spørgs­mål om Prins­ge­ma­lens hel­bred – især un­der en rej­se til Grøn­land, der nor­malt er en fest­lig be­gi­ven­hed.

Men det er ude­luk­ken­de prins Hen­riks egen skyld, me­ner kon­ge­hu­s­eks­pert og hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen. » Prins Hen­rik har i de se­ne­re år gen­tag­ne gan­ge ud­trykt en fru­stra­tion over si­ne mang­len­de tit­ler og sin po­si­tion i kon­ge­hu­set. Det gør, at dan­sker­nes tå­l­mo­dig­hed med ham er ved at væ­re op­brugt, « si­ger han til BT.

Han pe­ger på, at dan­sker­ne el­lers tid­li­ge­re har haft stor for­stå­el­se for, at æl­dre med­lem­mer af kon­ge­hu­set dros­ler ned for an­tal­let af ar­ran­ge­men­ter grun­det svæk­ket hel­bred

Et godt råd til Prins­ge­ma­len

» Man kun­ne ik­ke fo­re­stil­le sig, at dron­ning In­grid hav­de få­et den ty­pe spørgs­mål.

Men hun vi­ste og­så al­tid, at hun gik hel­hjer­tet ind for det dan­ske kon­ge­hus, selv­om hun hav­de uden­land­ske rød­der, « ly­der vur­de­rin­gen fra hi­sto­ri­ke­ren.

Han rå­der den fransk­fød­te prins til at stop­pe med si­ne kri­ti­ske be­mærk­nin­ger om sin mang­len­de kon­ge­ti­tel og så i øv­rigt støt­te sin hu­stru.

» Så vil­le der hur­tigt op­stå en me­re po­si­tiv stem­ning i be­folk­nin­gen om­kring ham og en ac­cept af, at han ik­ke kan over­kom­me så man­ge ting som tid­li­ge­re på grund af sin hø­je al­der. «

Og der er da hel­ler ik­ke no­gen tvivl om, at den 81- åri­ge prins­ge­mal mær­ker al­de­ren tryk­ke. Det for­tæl­ler fo­to­gra­fen Linda Ka­strup, der dæk­ke­de re­gent­par­rets rej­se til Grøn­land for BTs bil­led­bu­reau, Scan­pix.

» Prins Hen­rik er dår­ligt gå­en­de og er ud­for­dret på ba­lan­cen. Han går med stok og bli­ver og­så støt­tet. Man kun­ne se, at det var an­stren­gen­de for ham at kom­me rundt på de små sti­er i byg­der­ne. «

Til gen­gæld var han iføl­ge Linda Ka­strup i strå­len­de hu­mør:

» Han tog ini­ti­a­tiv til at ta­le med folk og til at jo­ke med os pres­se­folk, « si­ger hun og un­der­stre­ger, at re­gent­par­ret vir­ker me­get gla­de og kær­li­ge over for hin­an­den.

In­gen tvivl om, at dron­ning Mar­gret­he fungerer al­ler­bedst med prins Hen­rik ved sin si­de.

ONS­DAG 22. JULI 2015

Dron­ning Mar­gret­he be­gynd­te som­mer­tog­tet i det nord­li­ge Grøn­land 8. juli. To da­ge se­ne­re stød­te Prins­ge­ma­len til, og sam­men har re­gent­par­ret be­søgt 10 by­er på Grøn­lands ve­st­kyst. I går an­kom de til ho­ved­sta­den Nuuk, og i dag af­slut­tes som­mer­vi­sit­ten med en fest­lig re­cep­tion på Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.