DER TAVS­HE­DEN EKS­PERT: SYG­DOM SKAL MEL­DES UD

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

ONS­DAG 22. JULI 2015

SJÆL­DEN FUGL

På grund af in­flu­en­za blev Prins Hen­rik væk fra den of­fi­ci­el­le del af sin hu­strus 75 års fød­sels­dag. Dron­nin­gen lød selv op­rig­tigt be­kym­ret, da hun med­del­te, at hun måt­te fejre sin dag uden æg­te­man­den.

Men da­gen ef­ter fest­lig­he­der­ne rej­ste den el­lers sy­ge prins­ge­mal på fe­rie til Ve­ne­dig – helt ale­ne.

Men hvor­dan har­mone­rer syg­dom med en ud­lands­rej­se da­gen ef­ter den store fest? Roy­al eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, si­ger:

» Det har nok no­get med prins Hen­riks hel­bred at gø­re, men for­di han rej­ste på fe­rie da­gen ef­ter af­bud­det til fød­sels­da­gen, vil det væ­re svært at ud­ryd­de mi­stan­ken om, at der kan lig­ge no­get an­det bag. «

At det li­ge net­op er prins Hen­rik, der gang på gang hav­ner i sø­ge­ly­set, er ik­ke et til­fæl­de, me­ner Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, der er bran­din­g­eks­pert i Le­ad Agen­cy:

Går si­ne eg­ne ve­je

» Prins Hen­rik er en sjæl­den fugl, der går si­ne eg­ne veg­ne. Det er en af kon­ge­hu­sets helt store for­tæl­lin­ger, som vi har haft si­den 1960er­ne, hvor han kom her­til, og han de­ler be­folk­nin­gen i to lej­re. Der­for bli­ver der ved med at væ­re in­ter­es­se for ham. «

Han me­ner, at det er en god be­slut­ning af kon­ge­hu­set ik­ke at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re, end de net­op har gjort. » Det er en po­pu­lær tan­ke i ti­den, at al­le in­sti­tu­tio­ner skal væ­re åb­ne, men jeg me­ner, at en vis luk­ket­hed er at fo­re­træk­ke. Det med ba­re at slå dø­re­ne op og gi­ve ad­gang kan gi­ve en kort­fri­stet respekt, men hvis man først åb­ner den dør, kan den ik­ke luk­kes igen. «

Hvis prins Hen­rik der­i­mod er rig­tig syg, er si­tu­a­tio­nen en an­den: » Ge­ne­relt er det så­dan, at hvis no­gen i et in­sti­tu­tio­nelt em­be­de er sy­ge el­ler har en di­ag­no­se, der kan på­vir­ke de­res ad­færd, så bli­ver man nødt til at mel­de det ud, « slår han fast.

Ved dron­ning Mar­gret­hes 75 års fød­sels­dag delt­og prins Hen­rik ik­ke. Her bli­ver Dron­nin­gen fulgt til bords af kron­prins Haa­kon af Nor­ge. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.