NYE PO­LI­TI­SKE Ni­co­lai Wam­men, S

Jakob El­le­mann- Jen­sen og Ni­co­lai Wam­men er i for­re­ste ræk­ke i de po­li­ti­ske skæn­de­ri­er, men de er og­så go­de ven­ner

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

ORD­FØ­RE­RE

Du kan li­ge så godt væn­ne dig til sy­net af dis­se to her­rer. For det er nok de to po­li­ti­ke­re, du kom­mer til at se mest til det næ­ste par år.

Jakob El­le­mann- Jen­sen ( V) og Ni­co­lai Wam­men ( S).

De har over­ta­get po­ster­ne som po­li­tisk ord­fø­rer for Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Og den po­li­ti­ske ord­fø­rer er me­get me­re på i me­di­er­ne end mi­ni­stre og par­ti­for­mænd og an­dre top­po­li­ti­ke­re. Det er dem, der skal kun­ne sva­re på alt, afb øde kug­le­reg­nen for for­man­den og ta­ge de dag­li­ge po­li­ti­ske slags­mål om hvad som helst. Og fak­tisk ken­der de hin­an­den ret godt, de var beg­ge stil­let op i Aar­hus, og de ny­der ger­ne en kold fa­døl sam­men eft er en op­he­det de­bat.

» Jeg har et godt for­hold til Ni­co­lai. Og det er jo godt, man svin­ger sam­men, for man ser me­get me­re til sin mod­stan­der i en tre uger lang valg­kamp, end man gør til fa­mi­lie og ven­ner. Jeg kom­mer me­get me­re i sø­ge­ly­set nu. Men det er jo og­så van­ske­ligt at gå ind i po­li­tik med et øn­ske om at be­va­re sin ano­ny­mi­tet, « si­ger Jakob El­le­mann- Jen­sen.

» Jakob er en dyg­tig og hu­mo­ri­stisk fyr, som jeg per­son­ligt sæt­ter stor pris på. Men vi får nog­le skar­pe de­bat­ter om, hvil­ken ud­vik­ling vi vil ha­ve i Dan­mark. Han er op- ta­get af at sæt­te skat­ter ned, jeg er op­ta­get af at be­va­re vo­res vel­færd. Det kom­mer til at slå gni­ster - men og­så med et glimt i øjet, « si­ger Ni­co­lai Wam­men.

Ind­til val­get blev de to po­ster pas­set af In­ger Støj­berg ( V) og Ma­ja Pan­du­ro ( S).

Men der kom­mer helt an­dre bol­ler på sup­pen nu. Ik­ke for­di det er to mænd, men for­di den par­la­men­ta­ri­ske si­tu­a­tion er helt an­der­le­des.

Fin­der kam­mer­to­nen frem

Hvor Støj­berg og Pan­du­ro skæld­te ud på mod­par­ten og hæng­te mod­stan­de­rens po­li­tik og ar­gu­men­ter ud for at væ­re nær­mest livs­far­lig for lan­dets frem­tid, bli­ver de to nye ord­fø­re­re nødt til at fi nde kam­mer­to­nen frem.

Det gæl­der især Jakob El­le­mann, for­di han re­præ­sen­te­rer en smal Ven­stre- re­ge­ring, der skal ud at fi nde nye al­li­an­ce­part­ne­re fra sag til sag. Han kan ik­ke ba­re rak­ke ned på S el­ler SF el­ler for den sags skyld DF, hvis Claus Hjort Fre­de­rik­sen og Lars Løk­ke skal bru­ge det par­ti i en for­hand­ling da­gen eft er.

» Det pas­ser mig egent­lig ud-

ONS­DAG 22. JULI 2015

Kom straks i il­den som po­li­tisk ord­fø­rer, da han skul­le for­sva­re, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne red­de­de Ven­stres om­strid­te kom­mu­ne­af­ta­le, der med­fø­rer nedskæ­rin­ger på 1 pct. om året. Be­grun­del­sen var, at det er vig­tigt, at kom­mu­ner­ne over­ho­ve­det har en af­ta­le. Men man­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter var no­get cho­ke­re­de over ma­nøv­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.