E KAMP­HA­NER Jakob El­le­mann- Jen­sen, V

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 22. JULI 2015 mær­ket. Den po­li­ti­ske ord­fø­rers tra­di­tio­nel­le rolle er me­get an­grebs­ly­sten og kon­fron­ta­to­risk, og vi har haft frem­ra­gen­de folk til det, som In­ger Støj­berg, El­len Tra­ne Nør­by og Jens Ro­h­de. Men det er nok ik­ke min stil. Jeg er me­re løs­nings­o­ri­en­te­ret, « si­ger Jakob El­le­mann- Jen­sen.

» Man skal ta­ge imod nog­le lus­sin­ger, og det har jeg al­le­re­de er­fa­ret den før­ste uge. Jeg kom­mer sik­kert i den si­tu­a­tion, at jeg må for­sva­re no­get, jeg ik­ke er 100 pct. per­son­ligt enig i. Vi er jo et stort par­ti, selv om vi ik­ke er så stort som for nog­le må­ne­der si­den, « si­ger han.

I ar­bejd­s­tø­jet

Af sam­me grund er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så i ar­bejd­s­tø­jet, og vil ger­ne væ­re ’ bå­de kon­struk­ti­ve og kon­tan­te’, som det hed­der. De har al­le­re­de red­det re­ge­rin­gen én gang, og der skal ind­gås man­ge fle­re for­lig den kom­men­de tid, så Ni­co­lai Wam­men er og­så nødt til at ha­ve fle­re to­ne­ar­ter på klavi­a­tu­ret.

» Det gør ik­ke no­get, at man kan snak­ke for­nuf­tigt sam­men på tværs af par­ti­skel. Jeg skal væ­re kon­struk­tiv, hvor vi kan træk­ke Dan­mark i en god ret­ning, men og­så væ­re kon­tant, hård kri­ti­ker, når re­ge­rin­gen vil i en for­kert ret- ning. Og det får vi mas­ser af mu­lig­he­der for de kom­men­de år, « si­ger Ni­co­lai Wam­men.

For Jakob El­le­mann- Jen­sen er det en stor for­frem­mel­se at bli­ve po­li­tisk ord­fø­rer, og vej­en til en se­ne­re mi­ni­ster­post. For Ni­co­lai Wam­men er det en lidt an­den sag - han har bå­de væ­ret borg­me­ster i Aar­hus og haft fle­re mi­ni­ster­po­ster. Men po­li­tisk ord­fø­rer er en af de mest magt­ful­de po­ster, man kan ha­ve i op­po­si­tion, og han er der­med en del af le­del­sen sam­men med for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen og næst­for­mand Bjar­ne Cory­don.

Til­løbs­styk­ke

Ved val­get i 2011 var Ni­co­lai Wam­men op­pe mod Lyk­ke Fri­is ( V) i Aar­hus og de blev nr. 5 og 6 på top 10- li­sten over per­son­li­ge stem­mer. Det kan El­le­mann na­tur­lig­vis ik­ke ham­le op med. Men det blev et af 2015- valg­kam­pens stør­ste til­løbs­styk­ker, da Ni­co­lai Wam­men og Jakob El­le­mann stil­le­de op til de­bat i Stakla­den i Aar­hus med hver sin se­kun­dant. Wam­men med­brag­te nem­lig den me­get po­pu­læ­re tid­li­ge­re Aar­hus­borg­me­ster Thorkild Si­mon­sen ( S). Og Jakob El­le­mann- Jen­sen med­brag­te sin far, den li­ge­le­des me­get po­pu­læ­re tid­li­ge­re Ven­stre- for­mand Uf­fe El­le­man­nJen­sen. Det gik så godt, at al­le 400 til­hø­re­re stod op og klap­pe­de, da det var slut, og det ser man ik­ke så tit. Og selv om Thorkild og Uf­fe nok skal ha­ve en del af æren for det, så lover det og­så godt for de to nye po­li­ti­ske kamp­ha­ner.

Fyraf­ten­søl

» Vi har du­el­le­ret i Aar­hus, og det var som en ge­ne­ral­prø­ve på vo­res nye po­ster. Jakob er en fin fyr, og man er ik­ke i tvivl om det fædre­ne op­hav, men han er og­så sin egen. Vi er ue­ni­ge, men når ly­set sluk­kes, og vi går ned fra sce­nen, er vi og­så go­de ven­ner, der kan få en øl sam­men og an­er­ken­de, hvis den an­den hav­de en god po­in­te, « si­ger Ni­co­lai Wam­men.

Kom og­så lyn­hur­tigt i il­den. Først skul­le han for­sva­re ned­læg­gel­sen af Irak- kom­mis­sio­nen, som man­ge kri­ti­se­rer, og der­ef­ter var han po­si­tiv over for DFs for­slag om en film, der skal hol­de ud­læn­din­ge væk fra Dan­mark. Da­gen ef­ter af­vi­ste Ven­stre for­sla­get. Ni­co­lai Wam­men ( S) og Jakob El­le­man­nJen­sen ( V) dis­ku­te­re­de for­an en be­gej­stret til­hø­rer­flok i Stakla­den i Aar­hus un­der valg­kam­pen. Med sig hav­de de se­kun­dan­ter­ne Thorkild Si­mon­sen ( S) og Uf­fe El­le­man­nJen­sen ( V). Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.