Pias red­nings­kvin­de fun­det

Fa­mi­li­en har en­de­lig fun­det den un­ge kvin­de, der hjalp den svært ska­de­de Pia eft er en bu­su­lyk­ke

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck ( la­ly@ bt. dk)

FØRSTE­HJÆLP

Det hand­ler om at hand­le hur­tigt og hol­de ho­ve­d­et koldt, når uhel­det plud­se­lig sker. Det er­fa­re­de 23- åri­ge Si­mo­ne Vesth Hansen, der for ny­lig hjalp til, da en kvin­de kom slemt til ska­de i en bus. Mandag hjalp me­re end 50.000 med at fi nde frem til hen­de.

En eft er­lys­ning fra den til­ska­de­kom­ne kvin­des sø­ster, Lis Winther, blev mandag delt mas­sivt på Fa­ce­book, hvor 53.605 bru­ge­re i går hav­de delt op­sla­get. Lis Winther for­søg­te at kom­me i kon­takt med en ung kvin­de, der hav­de væ­ret en stor hjælp, da Lis’ sø­ster Pia væl­te­de i en by­bus og slog sig me­get slemt.

Den un­ge kvin­de er 23- åri­ge Si­mo­ne Vesth Hansen. Hun op­da­ge­de tirs­dag eft er­søg­nin­gen og gav sig til ken­de på BTs Fa­ce­book- si­de.

» Jeg er stolt. Stolt over, at no­get, jeg har gjort, har kun­net på­vir­ke en per­son og en fa­mi­lie så me­get. Men jeg er og­så be­kym­ret for Pia, « si­ger Si­mo­ne Vesth Hansen til BT.

Hukom­mel­ses­tab

Og det er der desvær­re og­så grund til. Pia har for­u­den et bræk­ket kind­ben og mas­siv hjer­ne­rystel­se få­et et to­talt hukom­mel­ses­tab, hvil­ket be­ty­der, at hun li­ge nu kun kan hu­ske små brud­styk­ker af sit liv in­den ulyk­ken. Og at hun skal læ­re de mest ba­sa­le ting for­fra - for ek­sem­pel at bru­ge te­le­fon og tv og la­ve mad i sit køk­ken.

Si­mo­ne var - li­ge­som Lis Winther tid­li­ge­re har gæt­tet på - på vej til Roskil­de Festi­val i bus 8A, da uhel­det ind­traf.

» Jeg ser hen­de ( Pia, red.) gi­ve slip på et hånd­tag for at gi­ve mig plads, så jeg kun­ne kom­me ud med min ba­ga­ge. Så mær­ker jeg bus­chauff øren gas­se op, og så ser jeg hen­de fal­de og slå ho­ve­d­et ned i trap­pe­trin­net, « si­ger Si­mo­ne Vesth Hansen.

Eft er uhel­det op­stod der en del pa­nik, hu­sker hun, hvor fl ere for­søg­te at hjæl­pe Pia på be­ne­ne og få hen­de ud.

» Vi går ud af bus­sen al­le sam­men, og ham bus­chauf­før­en er ri­me­lig utå­l­mo­dig, så han kø­rer me­get hur­tigt væk, li­ge så snart vi er ude, « for­tæl­ler Si­mo­ne Vesth Hansen, der li­ge­som Lis Winther me­ner, at bus­chauff øren age­re­de me­get uansvar­ligt i si­tu­a­tio­nen.

Uden for bus­sen for­søg­te hun sam­men med Pias sø­ster Lis at få klar­hed over, hvor slemt det stod til, rin­ge­de til alarm­cen­tra­len og fi k lagt den hårdt med­tag­ne Pia i af­låst si­de­le­je. Si­mo­ne Vesth Hansen er ud­lært kok og tog i for­bin­del­se med sin sko­ling et første­hjælp­s­kur­sus, som ind­til den dag ik­ke rig­tig hav­de væ­ret re­le­vant. Men i dag er Si­mo­ne glad for, at hun var i stand til at træ­de til, da det gjaldt.

» Hvis der var no­gen, der skul­le hjæl­pe, så kun­ne det da li­ge så godt væ­re mig, « si­ger hun.

Be­brej­der sig selv

Eft er ulyk­ken sad den vold­som­me op­le­vel­se sta­dig i Si­mo­ne, der for­søg­te at be­ro­li­ge sig selv med, at hen­des Roskil­de Festi­val kun kun­ne bli­ve bed­re med den be­gyn­del­se. Men selv i dag er hun ik­ke helt slup­pet af med chok­ket fra uhel­det, og hun be­brej­der til dels sta­dig sig selv, for­tæl­ler hun.

» Jeg fø­ler sta­dig, det er min skyld. Pia gav slip, for at jeg kun­ne kom­me til med mi­ne ting.

Det sag­de jeg og­så til dem, da vi ven­te­de på am­bu­lan­cen, men det vil­le de ik­ke hø­re ta­le om. ’ Hvis der er no­gen, der skal ha­ve skyl­den, er det bus- chauff øren,’ sag­de de til mig. Det sam­me har mi­ne ven­ner og min fa­mi­lie sagt. Men det lig­ger sta­dig i mig, « si­ger Si­mo­ne Vesth Hansen.

Lis Winther slog eft er­søg­nin­gen op, for­di de i for­bin­del­se med for­sik­rings­sa­gen eft er uhel­det skal bru­ge vid­ner, der så, hvad der ske­te. Og det vil Si­mo­ne Vesth Hansen ger­ne hjæl­pe med.

» Nu skal jeg ha­ve kon­takt til Lis, og så hå­ber jeg at kun­ne hjæl­pe dem så godt som over­ho­ve­det mu­ligt og for­kla­re dem, hvad jeg op­le­ve­de. Pia fortje­ner ik­ke at skul­le li­de af evigt hukom­mel­ses­tab, hvis det er så­dan, det en­der, « si­ger Si­mo­ne Vesth Hansen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.