Fi­do bli­ver be­gra­vet i bag­ha­ven

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KÆ­LE­DYR

Det er ik­ke kun to­mat­plan­ter og tuli­p­an­løg, der bli­ver gra­vet ned i dan­sker­nes ha­ver. Når hjem­mets lil­le Fi­do el­ler snak­kesa­li­ge Pop­ped­reng dør, en­der de nem­lig og­så i ha­ven.

En ny un­der­sø­gel­se fra Bo­ligsi­den. dk vi­ser, at he­le 75 pro­cent af dan­ske bo­li­ge­je­re, der har haft et kæ­le­dyr, selv har be­gra­vet det i bag­ha­ven. Og det er ik­ke kun mar­svin og kaniner, der bli­ver en del af ha­vens øko­sy­stem. 26 pro­cent af de ads­purg­te sva­rer så­le­des ja til og­så at ha­ve be­gra­vet stør­re dyr som hunde el­ler kat­te.

Pri­sen spil­ler ind

Det store an­tal af hjem­me­gjor­te dy­re­be­gra­vel­ser un­drer ik­ke kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør hos Bo­ligsi­den. dk, Bir­git Da­etz.

» Det er jo sør­ge­ligt, når et kæ­le­dyr går bort, og for man­ge kan en be­ar­bej­del­se af ta- bet væ­re, at man be­gra­ver dy­ret. Hvis man har et lil­le dyr, så er det jo en nem må­de at kom­me vi­de­re i sit liv på og få lagt sor­gen bag sig, « si­ger hun.

Sam­ti­dig har rol­len som selv­be­stal­tet be­de­mand sand­syn­lig­vis og­så no­get at gø­re med, at pri­sen for at få an­dre til at hånd­te­re lil­le Fi­dos bort­gang kan væ­re høj.

» Det ko­ster fra 750 til 2.500 kro­ner at få an­dre til at hjæl­pe med at be­gra­ve dy­ret, så det kan da og­så ha­ve be­tyd­ning. Men for de fl este er det nok me­re et spørgs­mål om, at bør­ne­ne ty­pisk er ke­de af, at de har mi­stet de­res kæ­le­dyr, og at de skal be­ar­bej­de de­res sorg, « si­ger Bir­git Da­etz.

In­tet pro­blem

Hel­dig­vis be­ty­der det store an­tal kæ­le­dyrs­be­gra­vel­ser ik­ke, at man skal fryg­te at stø­de på ube­ha­ge­li­ge fund, når ro­sen­be­det skal an­læg­ges. Un­der­sø­gel­sen vi­ser nem­lig sam­ti­dig, at kun knap én pro­cent af dan­ske hu­se­je­re har fun­det levn fra et be­gra­vet kæ­le­dyr.

Si­mo­ne Vesth Hansen blev må­let for en stor ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book, ef­ter hun hav­de hjul­pet Pia ( stort fo­to), der væl­te­de i en by­bus og si­den­hen har få­et slem­me mén. Privatfotos

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.