Mang­ler en halv mil­li­on pi­lo­ter

BT - - NYHEDER -

Med de boo­men­de øko­no­mi­er i især Asi­en vil an­tal­let af fl yrej­sen­de på ver­dens­plan sti­ge mas­sivt frem­over. Det be­ty­der, at fl ysel­ska­ber­ne de kom­men­de 20 år skal bru­ge fl ere end 500.000 nye pi­lo­ter – og der­til cir­ka 600.000 fl ytek­ni­ke­re, der skal ar­bej­de på de 38.000 nye pas­sa­ger­fl y, der kom­mer i pe­ri­o­den. Det skri­ver si­tet www. stand­by. dk

i ju­ni hø­je­re end for et år si­den. Det vil si­ge, at en ty pisk kurv af va­rer, som for ét år si­den ko­ste­de 100 kr., nu er ste­get til 100,40 kr. Det er en lav in­fl ation set i et hi­sto­risk lys, da pri­ser­ne nor­malt sti­ger med i hvert fald et par pro­cent om året. Men det er me­re end i de øv­ri­ge EU- lan­de, som over det sid­ste år har haft en in­fl ation på 0,1 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.