Lil­le dreng død eft er tragisk bro- ulyk­ke

BT - - NYHEDER - Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk

FA­MI­LIE­TRA­GE­DIE

Den knap to- åri­ge dreng, der kør­te galt med si­ne bedste­for­æl­dre mandag, af­gik ved dø­den kort før klok­ken 12 i går. Det skri­ver Nord­jyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se:

» Den knap to- åri­ge dreng, der var pas­sa­ger i den foru­lyk­ke­de per­son­bil, der på­kør­te broklap på Vilds­und­bro­en i går, er i dag kl. 11.47 af­gå­et ved dø­den på Re­gions­ho­spi­ta­let i Aal­borg, « skri­ver Nord­jyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Ulyk­ken ske­te mandag eft er­mid­dag kort før klok­ken 16.30 og in­vol­ve­re­de ik­ke an­dre bi­ler. Det har ind­til nu væ­ret po­li­ti­et en gå­de, hvor­for de tre per­so­ner kør­te uden om en hel ræk­ke hol­den­de bi­ler og di­rek­te ind i broklap­pen på Vilds­und­bro­en. Når bro­en bli­ver åb­net, bli­ver der en kant, så det sva­rer til at kø­re ind i en mur.

BT skrev tid­li­ge­re i går, at po­li­ti­et eft er en afh øring af dren­gens bed­ste­mor var kom­met nær­me­re en for­kla­ring på den vold­som­me ulyk­ke.

Brem­se­svigt?

» Vi har haft held til at afh øre hu­stru­en, som kun­ne for­tæl­le, at fø­re­ren ( en 62- årig mand, red.) kort før ulyk­ken kon­sta­te­rer brem­se­svigt. De for­søg­te at stop­pe ved hjælp af hånd­brem­sen, men det lyk­ke­des alt­så ik­ke, « op­ly­ser vagt­che­fen hos Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Brem­ser­ne og re­sten af bi­len skal nu un­der­sø­ges af en bil­in­spek­tør, som for­hå­bent­lig kan fast­slå år­sa­gen til den tragi­ske ulyk­ke.

Den knap to- åri­ge dreng var pas­sa­ger i si­ne bedste­for­æl­dres bil, der – for­ment­lig på grund af brem­se­svigt – kør­te di­rek­te ind i broklap­pen på Vilds­und­bro­en mel­lem Mors og Thy. Fo­to: Ras­mus Skaft­ved

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.