Nye rej­se­va­ner gav­ner København

BT - - NYHEDER -

De dan­ske ky­ster har ik­ke få­et del i det turist­boom, som København har op­le­vet de se­ne­ste år. Re­gion Ho­ved­sta­den har si­den 2008 op­le­vet en år­lig stig­ning på 6,4 pro­cent i an­tal­let af uden­land­ske over­nat­nin­ger. I re­sten af lan­det har frem­gan­gen i sam­me pe­ri­o­de blot væ­ret 0,2 pro­cent. Turis­me­dan­mark er alt­så knæk­ket over i to. Det skyl­des i høj grad, at de eu­ro­pæ­i­ske turi­ster har æn­dret de­res rej­se­møn­stre, for­kla­rer Jan­ne Li­burd, pro­fes­sor og le­der af Cen­ter for Turis­me, In­nova­tion og Kul­tur på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. » Turi­ster­ne hol­der fl ere fe­ri­er, men kor­te­re fe­ri­er. Det er en for­del for København, hvor det er nemt og bil­ligt at kom­me til. Men det be­ty­der og­så, at fær­re gæ­ster har tid til at rej­se ud i lan­det, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.