Ka­te er et levn fra 1500- tal­let

Bri­tisk pro­fes­sor lan­ger ud ef­ter her­tu­gin­den af Cam­brid­ge

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

BEN­HÅRD KRI­TIK

Med sin mid­delklas­se­bag­grund, sin fremto­ning og sin på­klæd­ning er her­tu­gin­de Ka­te tid­li­ge­re ble­vet rost til sky­er­ne for at mo­der­ni­se­re den bri­ti­ske kon­ge­fa­mi­lie.

Her­tu­gin­de Ka­te har da og­så for længst ta­get den bri­ti­ske be­folk­ning med storm. Men den bri­ti­ske pro­fes­sor He­len Wa­ta­na­be- O’Kel­ly er svæ­re­re at over­be­vi­se.

I avi­sen Daily Mail har pro­fes­soren ta­get bla­det fra mun­den. Hun me­ner nem­lig, at her­tu­gin­de Ka­te er et levn fra 1500- tal­let.

» Det fa­sci­ne­rer mig, at her­tu­gin­den af Cam­brid­ge gør præ­cis de sam­me ting, som en dron­ning vil­le ha­ve gjort i 1500- tal­let, « si­ger He­len Wa­ta­na­be- O’Kel­ly, der er pro­fes­sor i tysk lit­te­ra­tur på Ox­ford Uni­ver­si­ty.

Bi­dra­ger ik­ke kul­tu­relt

Der­med an­ty­der hun, at her­tu­gin­de Ka­tes for­nem­me­ste op­ga­ve er at le­ve­re en ar­ving til tro­nen, skri­ver Daily Mail.

Her­tu­gin­de Ka­te blev gift med prins Wil­li­am i 2011 og har si­den født to børn, prins Ge­org i 2013 og prin­ses­se Char­lot­te i 2015.

Pro­fes­sor He­len Wa­ta­na­beO’Kel­ly me­ner des­u­den ik­ke, at her­tu­gin­de Ka­te bi­dra­ger kul­tu­relt til det bri­ti­ske kon­ge­hus. Det skyl­des ho­ved­sa­ge­ligt, at hun ik­ke kom­mer fra et an­det land, me­ner hun, der blandt an­det for­sker i uden­land­ske kon­ge­hu­se.

Hun for­kla­rer, at det op til An­den Ver­denskrig var kuty­me, at kon­ger gif­te­de sig med uden­land­ske kvin­der, som of­te gjor­de de­res ind­fly­del­se gæl­den­de i lan­det ved for ek­sem­pel at med­brin­ge mu­si­ke­re og præ­ster fra de­res hjem­land. Li­ge­som de uden­land­ske prin­ses­ser og­så of­te med­brag­te bø­ger, smyk­ker, tøj og møb­ler fra de­res hjem­land, for­tæl­ler hun.

» På den ma­de spil­le­de en uden­land­sk prin­ses­se of­te en me­re ak­tiv rolle i for­hold til at æn­dre kul­tu­ren i det land, hun var flyt­tet til, « si­ger He­len Wa­ta­na­be- O’Kel­ly og hen­vi­ser blandt an­dre til An­ne af Dan­mark, der var gift med den bri­ti­ske kong Ja­mes I ind­til sin død i 1619.

Prins Wil­li­am og her­tu­gin­de Ka­te pro­me­ne­rer med bør­ne­ne prins Ge­or­ge og prin­ses­se Char­lot­te i bar­ne­vogn. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.