Ma­de­le­i­nes mand : Der­for kan vi ik­ke bo i Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

FLYT­TE­PLA­NER

Glæden var stor hos den sven­ske be­folk­ning, da prin­ses­se Ma­de­le­i­ne og Chris O’Neill først på året valg­te at skif­te bopæ­len i New York ud med en adres­se i Sto­ck­holm.

I maj kun­ne det sven­ske kon­ge­hus dog of­fent­lig­gø­re, at par­ret har valgt at flyt­te til Lon­don, for­di Chris O’Neill har få­et et nyt job.

I et in­ter­view med den sven­ske avis Expres­sen løf­ter Chris O’Neill nu slø­ret for, hvor­for fa­mi­li­en ik­ke kan bo i Sve­ri­ge.

» Ma­de­le­i­ne og jeg har be­slut­tet, at vi skal bo i Lon­don, for at jeg skal kun­ne hånd­te­re mit ar­bej­de. Jeg vil ik­ke kom­me hjem til et tomt ho­tel­væ­rel­se hver af­ten. Jeg vil kom­me hjem til min fa­mi­lie og spi­se mid­dag sam­men med dem. Alt an­det er ik­ke vig­tigt. Det er mig, som sæt­ter mad på bor­det. Jeg må al­ler­først tæn­ke på vo­res lil­le fa­mi­lie, « si­ger Chris O’Neill.

Pend­ler fi­re gan­ge om ugen

Chris O’Neill er in­ve­ste­rings­mand og etab­le­re­de i 2013 sin egen virk­som­hed. Al­le­re­de i april flyt­te­de han til Lon­don for at be­gyn­de sit nye job som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i virk­som­he­den Wilt­on Pay­ments Li­mi­ted, som ud­ar­bej­der be­ta­lings­løs­nin­ger for en ræk­ke stør­re virk­som­he­der.

Prin­ses­se Ma­de­le­i­ne er end­nu ik­ke flyt­tet, da hun i ju­ni må­ned fød­te par­rets an­det barn i Sto­ck­holm.

Si­den føds­len har Chris O’Neill pend­let mel­lem Sto­ck­holm og Lon­don op til fi­re gan­ge om ugen, for­di hans nye ar­bej­de kræ­ver, at han op­hol­der sig i Lon­don. En le­ve­må­de, der ik­ke hol­der i læng­den, vur­de­rer han.

Fra­bad sig prin­se­ti­tel

Chris O’Neill ved ik­ke, hvor læn­ge par­ret kom­mer til at bo i Lon­don, men i hvert fald i et par år, skøn­ner han.

» Det bli­ver mindst et par år frem­over. Jeg øn­sker na­tur­lig­vis, at Ma­de­le­i­ne og mi­ne børn skal væ­re i Sve­ri­ge så me­get som mu­ligt. Vi kom­mer til at til­brin­ge me­get tid i Sve­ri­ge, og Ma­de­le­i­ne kom­mer til at væ­re i Sve­ri­ge til al­le si­ne of­fi­ci­el­le for­plig­tel­ser. Det bli­ver en fin løs­ning for al­le, « for­sik­rer han.

Da Chris O’Neill i 2013 gif­te­de sig med prin­ses­se Ma­de­le­i­ne, fra­bad han sig at bli­ve prins af Sve­ri­ge.

I in­ter­viewet med Expres­sen bli­ver han og­så spurgt om, hvor­for store de­le af den sven­ske be­folk­ning op­fat­ter ham som en ’ bad boy’, hvor­til han sva­rer, at det til­sy­ne­la­den­de skyl­des, at be­folk­nin­gen ik­ke ken­der ham.

» Jeg kan godt for­try­de, at jeg har væ­ret så pri­vat fra be­gyn­del­sen. Jeg skul­le ha­ve væ­ret me­re åben, men sam­ti­dig har jeg in­gen of­fi­ci­el rolle på sam­me må­de som Ma­de­le­i­ne. Det er ik­ke min rolle at for­kla­re mig, « si­ger han og til­fø­jer, at han nok må væn­ne sig til at væ­re en of­fent­lig per­son.

Prin­ses­se Ma­de­le­i­ne og Chris O’Neill be­fin­der sig i øje­blik­ket på Sol­li­dens slots­om­rå­de på Öland, hvor de i øje­blik­ket hol­der fe­rie med de­res to børn, der tæl­ler prin­ses­se Leo­no­re på halvan­det år og prins Ni­co­las, der blot er én må­ned gam­mel.

I ef­ter­å­ret ven­ter prins Ni­co­las dåb, hvor­ef­ter prin­ses­se Mad e l e i n e flyt­ter til Lon­don med par­rets to børn.

Høj­gravi­de prin­ses­se Ma­de­le­i­ne, Chris O’Neill og lil­le prin­ses­se Leo­no­re i det store skr­ud på vej til prins Carl Phi­lips bryl­lup med So­fia Hel­lq­vist i ju­ni. Få da­ge se­ne­re fød­te Ma­de­le­i­ne par­rets an­det barn, prins Ni­co­las.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.