RDE SKOLE

BT - - NYHEDER - Fo­to: Si­mon Skip­per

ONS­DAG 22. JULI 2015

Katrine Ørum,

32, med Theo­dor, 7 et halvt år gam­mel. Theo­dor be­gyn­der i an­den klas­se på Sankt Ans­gars Skole i København. Theo­dor: » Det vil­le væ­re okay. Så vil­le jeg ba­re la­ve lek­tier­ne. « Katrine Ørum: » Jeg sy­nes umid­del­bart, det er en me­get god idé. Det kun­ne selv­føl-

ge­lig kom­me i kon­flikt med fri­tids­ord­nin­gen, hvor der er no­get med at bli­ve hen­tet og bragt. Men for fa­mi­li­er, hvor an­sva­ret ik­ke bli­ver va­re­ta­get, og hvis der ik­ke al­le­re­de bli­ver gjort no­get, så kan det væ­re en kon­struk­tiv må­de at få hjul­pet dem. Og så gør det nok, at bør­ne­ne får la­vet de­res lek­tier og fin­der ud af, at man ik­ke ba­re kan kø­re på fri­hjul. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.