Eks­pert: Ef­ter­sid­nin­ger de­mo­ti­ve­rer

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

NEJ TIL EF­TER­SID­NING

Det er rig­tigt, at læ­rer­ne har for la­ve for­vent­nin­ger til de­res ele­ver, som Pia Al­ler­s­lev si­ger, men løs­nin­gen er ik­ke ef­ter­sid­nin­ger.

Det me­ner Per Fi­bæk Laur­sen, der er pro­fes­sor ved DPU - Dan­marks in­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se.

» Jeg tror ik­ke, det hjæl­per at gi­ve ef­ter­sid­nin­ger. Det gæl­der jo om at mo­ti­ve­re bør­ne­ne, gi­ve dem lyst til at læ­re no­get og en tro på, at de kan. Men man ri­si­ke­rer, at der sker det mod­sat­te, « si­ger Per Fi­bæk Laur­sen, der me­ner, at ef­ter­sid­nin­ger - mo­der­ne el­ler ej - vil bli­ve op­fat­tet som en straf.

Dår­li­ge for­ud­sæt­nin­ger

I ste­det skal man hol­de fast i hø­je for­vent­nin­ger, der iføl­ge Per Fi­bæk Laur­sen har do­ku­men­te­ret ef­fekt. Men mang­ler i fol­ke­sko­len.

» Jeg tror, at læ­rer­ne af et godt hjer­te har und­skyldt ele­ver, der kom­mer med dår­li­ge for­ud­sæt­nin­ger hjem­me­fra. Men det kan vir­ke mod­sat hen­sig­ten, « si­ger pro­fes­soren, der des­u­den for­kla­rer, at det er me­get svært at må­le, om dan­ske læ­re­res for­vent­nin­ger til ele­ver­ne rent fak­tisk er for la­ve.

EF­TER­SID­NIN­GER ER VÆK Et rund­spør­ge fra Kri­ste­ligt Dag­blad i fe­bru­ar 2014 vi­ste, at der stort set ik­ke var no­gen sko­ler, der brug­te ef­ter­sid­nin­ger. Avi­sen spurg­te om­kring 500 dan­ske sko­ler, og 95 pct. af dem sva­re­de, at ef­ter­sid­nin­ger al­drig el­ler sjæl­dent blev brugt på de­res skole. Iføl­ge Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets reg­ler må sko­ler­ne ger­ne gi­ve ele­ver ef­ter­sid­ning. Men kun i højst en ti­me. For­æl­dre­ne skal in­for­me­res, og det må ik­ke ’ hin­dre el­ler væ­sent­ligt for­sin­ke en elevs hjem­trans­port’.

Pro­fes­sor ved DPU, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Per Fi­bæk Laur­sen.

Fo­to: Rei­mar Juul

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.