De bed­ste trå­d­lø

Tag læk­ker lyd med dig på far­ten. Vi har lyt­tet til og te­stet fem forsk

BT - - NYHEDER - Ja­bra Move Wi­re­less +

HO­VED­TE­LE­FO­NER

Da de før­ste trå­d­lø­se Blu­et­oo­th- ho­ved­te­le­fo­ner kom i han­de­len for snart man­ge år si­den, var ly­den mil­dest talt rin­ge. Vir­ke­lig rin­ge.

Men der er sket me­get si­den. Med in­tro­duk­tio­nen af A2DP og i sær­de­les­hed ap­tX er kva­li­te­ten ble­vet tå­le­lig. Ap­tX kan over­fø­re high- de­fi­ni­tion- lyd op til 24 bit/ 96 kHz – el­ler det, man kal­der cd- kva­li­tet. Men det kræ­ver, at bå­de ho­ved­te­le­fo­ner­ne og mo­bi­len un­der­støt­ter ap­tX. Det gør de fle­ste ny­e­re An­droid­mo­del­ler, men ik­ke iPho­ne - ik­ke en­gang den se­ne­ste ud­ga­ve.

Når det er sagt, så er trå­d­løs lyd via Blu­et­oo­th sta­dig ik­ke li­ge så god som kab­let lyd, og hi­fi- fa­na­ti­ke­re vil sta­dig kal­de kal­de kva­li­te­ten for uac­cep­ta­bel.

Det er en byt­te­han­del: man slip­per for kab­ler­ne, men må gå på kom­pro­mis med lyd­kva­li­te­ten.

Vi har te­stet fem trå­d­lø­se hø­rebøf­fer. Trods lav pris er Ja­bra Move Wi­re­less op­pe blandt de bed­ste. Ja­bras Move Wi­re­less er be­vi­set på, at man ik­ke be­hø­ver at sæt­te for­mu­en over styr for at få et sæt or­dent­li­ge trå­d­lø­se ho­ved­te­le­fo­ner. Ik­ke ale­ne er de lækre at se på - må­lt ud fra lyd­kva­li­te­ten kan de og­så mæn­ge sig med de dy­re­ste mo­del­ler uden at skam­me sig. De­sig­net er dej­lig mini­malt: stof, syn­te­tisk læ­der og rust­frit stål i en skøn blan­ding, der er over­ra­sken­de fas­hio­na­belt skru­et sam­men. Men det har en pris, idet de ik­ke er vold­somt be­ha­ge­li­ge at ha­ve på igen­nem læn­ge­re tid. De pres­ser lidt for me­get på den­ne an­mel­ders ører. Des­u­den har de pro­ble­mer med at hol­de bag­grunds­støj ude, hvil­ket sik­kert vil ge­ne­re folk, der bru­ger dem i of­fent­lig trans­port. Op­sæt­nin­gen er nem: tænd på knap­pen og følg in­struk­tio­ner­ne fra stem­men. Hun er ik­ke li­ge så snak­kesa­lig som kvin­den, der bor i Bo­se- ho­ved­te­le­fo­ner­ne, men hjælp­som er hun sta­dig. Move kan par­res med op til ot­te en­he­der – to på en gang – og du kan mod­ta­ge opkald uden at rø­re ved te­le­fo­nen tak­ket væ­re den ind­byg­ge­de mi­kro­fon. Men i mod­sæt­ning til f. eks. Bo­se, så får du ik­ke at vi­de, hvem der rin­ger. Al be­tje­ning – vo­lu­men, skip track og be­svar opkald – fo­re­går via tre knap­per på

den ven­stre kop. Så vidt vi ved, har Move Wi­re­less ik­ke ap­tX- pro­tokol­len, der gi­ver strea­m­ing i cd­kva­li­tet via Blu­et­oo­th, men det har de me­re end dob­belt så dy­re mo­del­ler fra Bo­se hel­ler ik­ke, så vi til­gi­ver bru­gen af spa­rek­ni­ven den­ne gang. Al­li­ge­vel har Move slet ik­ke no­get at skam­me sig over – ly­den kan kla­re sig mod de dy­re­ste i te­sten på trods af, at de ko­ster det hal­ve. Us­hers Pa­pers står stramt i lyd­bil­le­det, med en varm bas og krystal­klar vo­kal. På Mi­cha­el Ja­ck­sons Bil­lie Je­an er der dog ten­dens til, at diskan­ten skæ­rer. Al­li­ge­vel er jeg of­fi­ci­elt im­po­ne­ret af kva­li­te­ten, når pri­sen ta­ges i be­tragt­ning. Le­der du ef­ter et sæt Blu­et­oo­th- ho­ved­te­le­fo­ner, hvor ly­den ik­ke er den væ­sent­lig­ste pa­ra­me­ter, så fin­der du ik­ke en ho­ved­te­le­fon, hvor du får me­re for pen­ge­ne end her.

ONS­DAG 22. JULI 2015

Vejl. pris 799 kr.

Stil­fuldt de­sign + God lyd + Va­lu­ta for pen­ge­ne

- Kom­fort - Kan ik­ke klap­pes sam­men De­sign: 5 af 6 stjer­ner Funk­tio­ner: 4 af 6 stjer­ner Ydel­se: 5 af 6 stjer­ner Pris: 6 af 6 stjer­ner DER­FOR VÆL­GES

JA­BRA Selv om 799 kro­ner, vej­le­den

kan de pris er 540 kro­ner de fin­de

på net­tet. s for ba­re Til pri­sen ke­lig fin, er men lyd­kva­li­te

ten vir­ste er ly­den din pa­ra­me­te

r, så gå ef­ter væ­sent­lig So­ny i -

ste­det. Phi­lips el­ler BT- I m od­sæ

ho­ved­te­le tning til an­dr knap­per fo­ner med

e el­ler f

fru­stre­ren or­vir­rend er Move de e Wi­re­less be­tje­ning

nem­me , let­te at be­tje­ne. at gå

til og

Pri­sen:

Ly­den:

De vir­ker:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.