Øse hø­rebøf­fer

Kel­li­ge trå­d­lø­se Blu­et­oo­th- ho­ved­te­le­fo­ner. Se hvil­ke der er bedst

BT - - NYHEDER - Senn­hei­ser Ur­ba­ni­te XL

ONS­DAG 22. JULI 2015

Phi­lips Fi­de­lio M2BT Er du li­geg­lad med pri­sen, kvit­te­rer Fi­de­lio med fæ­no­me­nalt god lyd. Kop­per­ne er be­ha­ge­ligt blø­de, og bøj­len sid­der godt på den­ne an­mel­ders run­de ho- ve­de. Men der er lidt ten­dens til, at de bli­ver an­stren­gen­de ef­ter no­gen tid. M2BT er og­så med i front, når vi ta­ler funk­tio­ner. Ud over Blu­et­oo­th med ap­tX har den NFC, så du kan kob­le dem sam­men med An­droid­mo­bi­ler ved at læg­ge den tæt op ad ho­ved­te­le­fo­ner­ne. Der­u­d­over har M2BT ik­ke ba­re en, men to mi­kro­fo­ner, hvoraf den ene er de­di­ke­ret til at må­le ek­stern støj og til­pas­se vo­lu­men. Det gi­ver vir­ke­lig god lyd, når man ta­ler i te­le­fo­nen. Des­u­den kan mo­bi­len na­tur­lig­vis fjer­n­be­tje­nes via knap­per­ne på høj­re kop. Den­ne an­mel­der er dog ik­ke fan af knap­per­ne, der er lidt svæ­re at ram­me. Tak­ket væ­re ap­tX le­ve­rer M2BT en frem­ra­gen­de lyd – hvis du har en mo­bil der un­der­støt­ter stan­dar­den ( det gør iPho­ne 6 for ek­sem­pel ik­ke). Lyd­bil­le­det er varmt, og der er ik­ke den barsk­hed i ly­den, som der of­te er i trå­d­løs lyd. Ryt­me­sek­tio­ner føl­ges Selv om Senn­hei­ser er kom­met sent til fe­sten, stjæ­ler de al­li­ge­vel op­mærk­som­he­den med god lyd pak­ket ind i et læk­kert de­sign. Senn­hei­ser præ­ste­rer med Ur­ba­ni­te XL Wi­re­less at la­ve et he­ad­set, der al­le­re­de - når man ta­ger det ud af kas­sen - ly­ser af kva­li­tet. Bå­de ma­te­ri­a­le­valg og byg­ge­kva­li­tet er helt i top, og de­sig­net gæt­ter vi og­så på fal­der i god smag. Der er dog sam­me pro­blem med kop­per­ne på det­te sæt, som der er med Senn­hei­sers ’ al­min­de­li­ge’ sæt med ka­bel: De fal­der alt for let af og er så ek­stremt svæ­re at sæt­te på igen. Det er en klar for­del, at man kan skif­te kop­per­ne, når de bli­ver slidt, men det skal alt­så gø­res or­dent­ligt, og det er ik­ke til­fæl­det her – desvær­re. Pas­for­men på Senn­hei­sers bud på et trå­d­løst he­ad­set er rig­tig god. De store hø­re­kop­per dæk­ker glim­ren­de over selv de stør­ste ører, og læ­de­ret er blødt og be­ha­ge­ligt. Sam­ti­dig luk­ker de en del af ly­den fra om­gi­vel­ser­ne ude, omend de dog ik­ke slut­ter helt tæt. Det er let at be­tje­ne hø­re­te­le­fo­ner­ne via den fjer­n­be­tje­ning, der sid­der på led­nin­gen, når man har den på. Uden led­ning bli­ver det me­re pro­ble­ma­tisk. Nu sty­res de nem­lig via touch på si­den af den ene stramt, og de­tal­jer er kla­re. En vir­ke­lig læk­ker lyd, hvis ik­ke den bed­ste i te­sten. Men top­pen ta­ges brutalt af, hvis man bru­ger en kil­de uden ap­tX. Ik­ke at ly­den bli­ver hor­ri­bel, men den bli­ver me­re or­di­nær, og iPho­ne­bru­ge­re bør i vir­ke­lig­he­den kig­ge et an­det sted hen – der er in­gen grund til at be­ta­le ek­stra for ap­tX, når man ik­ke kan bru­ge det. Al­ter­na­tivt kan det fak­tisk be­ta­le sig at bru­ge det med­føl­gen­de ka­bel – det gør ly­den bed­re, men så for­svin­der jo he­le ide­en med trå­d­lø­se ho­ved­te­le­fo­ner.

Vejl. pris 1.999 kr.

+ Stil­fuldt de­sign + God lyd + Va­lu­ta for pen­ge­ne

- Kom­fort

De­sign: 5 af 6 stjer­ner Funk­tio­ner: 5 af 6 stjer­ner Ydel­se: 5 af 6 stjer­ner Pris: 4 af 6 stjer­ner hø­re­kop, og det er sim­pelt­hen for svært at bru­ge. Touch- funk­tio­nen er me­get sen­si­tiv og bli­ver ak­ti­ve­ret selv ved den mind­ste be­rø­ring, og det sker of­te, at man kom­mer til at star­te mu­sik, skrue op el­ler ned ba­re ved at ryk­ke lidt på he­ad­set­tet, el­ler når man ta­ger det af/ på. Sam­ti­dig mis­for­står Ur­ba­ni­te og­så kom­man­do­en, så alt i alt er det ik­ke helt op­ti­malt. Som al­tid ex­cel­le­rer Senn­hei­ser på den go­de lyd. Ur­ba­ni­te XL Wi­re­less le­ve­rer en kon­si­stent god lyd på tværs af gen­rer, om end den har lidt svært ved de helt bastun­ge – og er ik­ke vel­eg­net til hou­se og hip hop for fuld skrue. Men ro­ck, pop, klas­sisk og de me­re gængse gen­rer ly­der til gen­gæld godt og især vel­ba­lan­ce­ret. Lyd­kva­li­te­ten er i øv­rigt næ­sten ens, uan­set hvil­ken te­le­fon, man kob­ler til, og selv hvis man er helt ne­de at skra­be bun­den med en halvsløj MP3- fil er det sta­dig ik­ke helt ka­ta­stro­falt. Alt i alt er Senn­hei­sers Ur­ba­ni­te XL et rig­tigt godt he­ad­set, der le­ve­rer va­ren på bå­de lyd og de­sign, men be­tje­nin­gen mang­ler li­ge det sid­ste, og det er vig­tigt, at Senn­hei­ser får fik­set si­ne hø­re­kop­per, så de ik­ke fal­der af.

Vejl. Pris 2.228 kr.

+ De­sign + Byg­ge­kva­li­tet + Lyd­kva­li­tet

- Usta­bilt tou­chin­ter­face - Hø­re­kop­per fal­der af

De­sign: 5 af 6 stjer­ner Funk­tio­ner: 4 af 6 stjer­ner Ydel­se: 6 af 6 stjer­ner Pris: 3 af 6 stjer­ner

Sam­let **** **

Phi­lips’ trå­d­lø­se Fi­de­lio M- se­rie har vun­det hæ­der i al­ver­dens ma­ga­si­ner – og det er ik­ke uden grund. Det er som om, at Phi­lips har hø­stet alt det go­de fra de øv­ri­ge mo­del­ler og æl­tet det sam­men til no­get nær det bed­ste Blu­et­oo­t­hhe­ad­set, vi har haft pil­fingre­ne i nær­he­den af. De­sig­net er mini­ma­li­stisk. Det er de­sign, du kan væ­re be­kendt at bæ­re i of­fent­lig­he­den, selv om du har run­det de 30. Bå­de byg­ge­kva­li­tet og ud­se­en­de er helt i top; bøj­len er af me­tal og pak­ket ind i stof og syn­te­tisk læ­der. Selv om kop­per­ne sid­der på ører­ne, for­mår de al­li­ge­vel at sor­te­re en del bag­grunds­støj fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.