PÅ ALI­EN- JAGT

Den bri­ti­ske fy­si­ker Step­hen Hawking skal sam­men med en rus­sisk rig­mand le­de eft er in­tel­li­gent liv i uni­ver­set

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LIV I RUM­MET

Fin­des der liv i rum­met? Det er iføl­ge den ver­dens­be­røm­te fy­si­ker Step­hen Hawking det stør­ste spørgs­mål af al­le, og nu vil han og en ræk­ke for­ske­re sam­men med den rus­si­ske rig­mand Yuri Mil­ner in­ten­si­ve­re for­sø­get på at fi nde sva­ret.

På en pres­se­kon­fe­ren­ce i Lon­don lan­ce­re­de de pro­jek­tet ’ Bre­ak­t­hrough Li­sten’, som skal le­de eft er in­tel­li­gent liv væk fra Jor­den. Det skri­ver BBC.

» Et sted i uni­ver­set er der må­ske in­tel­li­gent liv, som kan se vo­res lys på Jor­den og for­står, hvad de be­ty­der. El­ler må­ske van­drer ly­set rundt i et liv­løst kos­mos. Uan­set hvad, så fi ndes der ik­ke et stør­re spørgs­mål. Det er på ti­de at for­plig­te sig på at fi nde sva­ret. Vi er in­tel­li­gen­te. Vi er i li­ve. Vi må vi­de det, « sag­de 73- åri­ge Step­hen Hawking via sin ta­lecom­pu­ter.

Pro­jek­tet bli­ver kaldt den hidtil mest om­fat­ten­de søg­ning eft er liv i rum­met. Hol­det bag vil be­nyt­te sig af nog­le af ver­dens mest avan­ce­re­de te­lesko­per og for­e­ne reg­ne­kraft en fra mil­li­o­ner af com­pu­te­re i et ver­den­s­oms­pæn­den­de net­værk.

For­sker­ne får 10 år til ali­en- jag­ten, som er fi nan­si­e­ret af den rus­si­ske it- mil­li­ar­dær Yuri Mil­ner med 100 mil­li­o­ner ame­ri­kan­ske dol­lar - sva- ren­de til knap 700 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner - fra hans egen lom­me.

» Jeg har ik­ke hø­je for­vent­nin­ger, men eft er­søg­nin­gen i sig selv vil læ­re os en hel del. Vi fi nder må­ske no­get, vi ik­ke le­der eft er, « si­ger Yuri Mil­ner.

BLÅ BOG Step­hen Wil­li­am Hawking ( født 1942) er en af ver­dens før­en­de te­o­re­ti­ske fy­si­ke­re. Han fi k som 21- årig amy­o­tro­fi sk la­te­ral sk­lero­se - ALS - der gør, at han ik­ke kan bru­ge krop­pen og kun kan kom­mu­ni­ke­re med en stem­mecom­pu­ter. Fil­men ’ Te­o­ri­en om al­ting’ be­skri­ver Hawkings liv.

Den ALS- ram­te su­per­for­sker Step­hen Hawking me­ner, at spørgs­må­let ’ fin­des der liv i rum­met?’ er det stør­ste spørgs­mål af al­le. Spørgs­må­let vil den 73- åri­ge fy­si­ker nu for­sø­ge at be­sva­re.

Den rus­si­ske rig­mand Yuri Mil­ner in­ve­ste­rer 700 mio. kr. i en dren­gedrøm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.