Kul­tur He­ad­huntet af Ma­don­na

For an­den gang er den dan­ske Step­ha­nie Nguy­en med frem­me i ram­pe­ly­set sam­men med ver­dens stør­ste po­p­stjer­ne

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

RAK­KER­LIV PÅ 1. KLAS­SE

Op­ring­nin­gen fra Ma­don­nas ho­ved­kon­tor i New York Ci­ty kom i det tid­li­ge for­år. Og dan­ske Step­ha­nie Nguy­en var ik­ke et øje­blik i tvivl. » Man si­ger ik­ke nej til Ma­don­na, « si­ger den 28- åri­ge eli­te­dan­ser, der i be­gyn­del­sen af ugen flyt­te­de fra luksus­ho­tel i NYC til til­sva­ren­de luksus på et nyt og hem­me­lig­holdt sted.

Her skal Step­ha­nie og de øv­ri­ge 19 in­ter­na­tio­na­le dan­se­re nem­lig fort­sæt­te de­res ben­hår­de træ­ning på den kæm­pe sce­ne, der skal med, når ver­dens stør­ste po­p­stjer­ne, Ma­don­na 9. sep­tem­ber ind­le­der sin nye ’ Re­bel Heart’- ver­dens­tur­né i Ca­na­da ( København 16. novem­ber).

Og det her er ik­ke Gun­ner­sens provins- dan­sesko­le an­no 1979.

14 ti­mer om da­gen

Li­ge si­den be­gyn­del­sen af maj har Step­ha­nie Nguy­en, Ma­don­na og de øv­ri­ge syv kvin­der og 12 mand­li­ge dan­se­re træ­net seks da­ge om ugen - godt 12 til 14 ti­mer om da­gen.

» Vi bli­ver hen­tet på ho­tel­let lidt i 10 om for­mid­da­gen. Og når vi kom­mer hjem igen, er klok­ken ger­ne et sted imel­lem mid­nat og 03, « si­ger Step­ha­nie, der be­stemt ik­ke brok­ker sig

» Én af de man­ge ting, Ma­don­na her lært mig, er, at du he­le ti­den kan bli­ve bed­re. Når hun klok­ken kvart over mid­nat si­ger ’ én gang til’, så kor­ser man sig må­ske. Men når man så krav­ler hjem to ti­mer se­ne­re, tæn­ker man ’ det var godt nok ut­ro­ligt. Det blev end­nu bed­re. Og jeg kla­rer det,’ si­ger Step­ha­nie, der be­stemt ik­ke er be­gyn­der . . . hel­ler ik­ke når det dre­jer sig om Ma­don­na.

Det er an­den gang

Al­le­re­de i 2012 var den dan­ske kvin­de nem­lig blandt de en­de­li­ge 22 dan­se­re, da Ma­don­na af­slut­te­de si­ne au­di­tions, der strak­te sig over he­le ver­den.

Den­gang måt­te hun igen­nem ad­skil­li­ge ben­hår­de prø­ver, som Ma­don­na selv over­væ­re­de.

Men selv­om Step­ha­nie end­te som en af top­dan­ser­ne og over 90 gan­ge kom til at kys­se su­per­stjer­nen som en del af koreo­gra­fi­en til san­gen ’ Can­dy Shop’, så fik hun hel­ler ik­ke den­ne gang no­get foræ­ren­de.

» Man er al­drig sik­ker med Ma­don­na. Hvis du ik­ke er i ab­so­lut top­form, så ry­ger du ud. Og det er Ma­don­na selv, der tjek­ker den mind­ste de­tal­je. Der­for måt­te jeg den­ne gang og­så del­ta­ge i fle­re for­skel­li­ge wor­ks­hops.

Hun er ski­de­sød. Men i den lange en­de ér det her et job. Det er dit ar­bej­de. Og der bli­ver ik­ke gi­vet ved dø­re­ne,. « si­ger Step­ha­nie Nguy­en, der den­ne gang hav­de en ek­stra ud­for­dring på hjem­me­fron­ten.

Var i gang med dansk te­a­ter

Ef­ter 2012- tur­néen med pop- su­per­stjer­nen gik Step­ha­nie nem­lig i gang med at stu­de­re sku­e­spil i Dan­mark. Og da te­le­fo­nen rin­ge­de fra Ma­don­nas kon­tor, var Step­ha­nie al­le­re­de i gang med Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters nye ver­sion af mu­si­ca­len ’ Ca­ba­ret’, hvor hun hav­de få­et en god rolle. Først pas­se­de de to job fint sam­men - så­dan rent kal en­der­mæs­sigt. Men så ryk­ke­de Ma­don­na start­da­to­en t o u g e r f r e m. O g

s å skul­le der tæn­kes hur­tigt hjem­me hos Step­ha­nie. » Jeg måt­te selv fin­de og be­ta­le for en af­lø­ser til min rolle i ’ Ca­ba­ret’. Og på en uge skul­le hun læ­re he­le min rolle. Det var lidt stres­set. Men det gik hel­dig­vis godt, « for­tæl­ler Step­ha­nie, der an­kom til New York i be­gyn­del­sen af maj.

Glæ­der sig til tu­ren

Og nu glæ­der hun sig ba­re til tu­ren, der går til Au­stra­li­en, Østen, USA og Eu­ro­pa.

» Sid­ste gang var jeg he­le ti­den me­get be­kym­ret om, hvor­dan jeg kla­re­de det på sce­nen. Men imel­lem­ti­den er jeg ble­vet me­re mo­den og me­re selvsik­ker. Og den­ne gang tror jeg, at jeg kan ny­de tu­ren me­re - ny­de den som det fan­ta­sti­ske even­tyr, det vir­ke­lig er, « si­ger Step­ha­nie, der den­ne gang ta­ger af sted som sing­lepi­ge. » Jeg kom sam­men med min kæ­re­ste i fi­re og et halvt år. Men nu kom­mer vi ik­ke sam­men me­re. Jeg skal leve lidt li­ge nu, « si­ger hun med et stille grin.

Men trods even­ty­ret be­ty­der ’ Re­bel Heart’- tu­ren og­så, at Step­ha­nie skal væ­re langt og læn­ge væk fra ven­ner­ne, for­æl­dre­ne og sto­re­brød­re­ne, som hun er me­get tæt knyt­tet til.

Kan bli­ve en­somt

» Det kan godt bli­ve lidt en­somt. Du bor selv­føl­ge­lig i vild luksus og pen­ge­ne er go­de. Men når du luk­ker dø­ren til dit ho­tel­væ­rel­se, så er du ale­ne. Og så er det, at du selv skal ta­ge ini­ti­a­ti­vet og må­ske rin­ge ned til én af de an­dre dan­se­re, ’ lad os se en film’, ’ hæn­ge ud’ ’ el­ler må­ske sove i sam­me væ­rel­se’. Og den­ne gang er hol­det og sam­men­hol­det vir­ke­lig godt. Sidst var der nog­le ube­ha­ge­li­ge kli­ker. Men den­ne gang er det vir­ke­lig som én stor fa­mi­lie. Det er fan­ta­stisk, « si­ger Step­ha­nie Nguy­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.