Stærkt ven­skab

BT - - TV - THRILLER 13: 30 19: 40 21: 00 11: 25 17: 15 23: 00 01: 15- 05: 30 07: 30 09: 20 15: 00

Den fred­som­me­li­ge og barm­hjer­ti­ge bud­dhist Ben ( Aron Tay­l­or- Jo­hn­son) og hans nær­me­ste ven Chon ( Tay­l­or Kitsch), der er tid­li­ge­re ma­ri­ne­sol­dat, dri­ver en lu­kra­tiv ma­ri­hu­a­navirk­som­hed fra de­res hjem. De to de­ler oven i kø­bet kæ­re­ste i skik­kel­se af den smuk­ke Op­he­lia. Duo­ens suc­ces bli­ver be­mær­ket i Me­xi­co, og en dag mod­ta­ger Ben og Chon en gru­fuld vi­deo fra et me­xi­cansk narko­kar­tel, der vi­ser ad­skil­li­ge hals­hug­nin­ger. I vi­deo­en op­for­drer kar­tel­hånd­lan­ge­ren Mi­gu­el ” La­do” Ar­royo Ben og Chon til at ind­gå i part­ner­skab med me­xi­ca­ner­ne. I ste- det til­by­der de ame­ri­kan­ske mænd at over­le­ve­re de­res vi­den og net­værk og slip­pe ud af narko­mil­jø­et. Det­te bli­ver dog af­vist af ” La­do”, som in­si­ste­rer på, at de to skal le­ve­re vi­den om den sær­ligt ef­ter­trag­te­de ma­ri­hu­a­na. Ben og Chon kon­tak­ter den kor­rup­te narko­be­tjent Den­nis Cain ( Jo­hn Tra­vol­ta) for at få hjælp. I mel­lem­ti­den bli­ver Op­he­lia ( Bla­ke Lively) kid­nap­pet og kon­fl ik­ten op­trap­pes, for Ben

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: og Chon er des­pe­ra­te eft er at få fri­gi­vet Op­he­lia. ( TV3+)

( T) Hen­des ni mænd. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949. ( T) Mød mig i Las Ve­gas. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1956. ( T) Brød­re­ne Grim­ms vi­dun­der­li­ge ver­den. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1962. ( T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946.

( T) Las­sies be­drif­ter. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1946. ( T) Men­ne­skej­agt. Ame­ri­kansk thriller fra 1959. ( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960.

( T) Hæv­ne­ren fra Okla­ho­ma. Ame­ri­kansk western fra 1939.

( T) Lust for Li­fe. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. ( T) De kom lø­ben­de. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. Nat- tv.

Aa­ron Tay­l­or- Jo­hn­son ( Ben) Tay­l­or Kitsch ( Chon) er bed­ste ven­ner i den ame­ri­kan­ske thriller ” Sa­va­ge” fra 2012. Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.