’’

BT - - SPORTEN - Oleg Tin­kov

Jeg har købt det her hold for at vin­de. Ik­ke for at få an­den­plad­ser

» Jeg ved ik­ke, om man kan si­ge, at jeg er til­freds. Det er et svært spørgs­mål. Jeg ved ik­ke, hvad der er bedst. At kom­me til Pa­ris med den grøn­ne trø­je el­ler at ha­ve få­et to eta­pe­sej­re me­re? Jeg hav­de selv­føl­ge­lig fo­re­truk­ket tre sej­re, en grøn og en gul trø­je. «

» Men jeg har købt det her hold for at vin­de. Ik­ke for at få an­den­plad­ser el­ler se­kun­dæ­re po­di­e­pla­ce­rin­ger i Pa­ris. Jeg ved, at sport er så­dan, men jeg har alt­så brugt rig­tig man­ge pen­ge, og der­for vil jeg vin­de, « sag­de han iført en t- shirt med bud­ska­bet ’ ForzaIvan’ - en hil­sen til Ivan Bas­so, der måt­te for­la­de lø­bet for en uge si­den ef­ter at ha­ve få­et kon­sta­te­ret testi­kelkræft.

Li­geg­lad med na­tio­na­li­tet

Mens Tin­kov su­ge­de al op­mærk­som­he­den til sig, kun­ne hol­dets un­ge dan­sker, Mi­cha­el Val­gren, anes i bag­grun­den, hvor han ufor­styr­ret stod og sniksnak­ke­de med si­ne for­æl­dre, der har fulgt ham rundt i Frankrig si­den Tou­rens før­ste dag.

Val­gren er Tin­koff- Saxos ene­ste dan­ske Tour- ryt­ter, selv om hol­det rå­der over i alt seks dan­ske­re. Ud over Val­gren er det Mat­ti Bres­chel, Jes­per Hansen, Chri­stop­her Juul Jen­sen, Mi­cha­el Mør­køv og Chris An­ker Sø­ren­sen.

De fle­ste er re­ster fra en tid, hvor hol­det var sty­ret af Bjar­ne Ri­is, og for al­le – på nær Val­gren – er frem­ti­den på det rus­si­ske hold nok uvis – især hvis Tin­ko­vs pla­ner om at drop­pe dan­ske Saxo Bank som medsponsor bli­ver en re­a­li­tet.

Den ex­cen­tri­ske rus­ser af- vi­ser dog, at han be­vidst vil for­sø­ge at lu­ge ud blandt hol­dets dan­ske cy­kel­ben.

» Vi ar­bej­der ik­ke på at fort­sæt­te med dan­ske el­ler span­ske ryt­te­re. Vi vil fort­sæt­te med go­de ryt­te­re. Det er det vig­tig­ste for os. Det er ik­ke vig­tigt for mig, om de er dan­ske el­ler rus­si­ske. Der fin­des vir­ke­lig elen­di­ge dan­ske ryt­te­re, og der fin­des vir­ke­lig go­de dan­ske ryt­te­re. Et cy­kel­hold har in­tet med na­tio­na­li­te­ter at gø­re. «

» Jeg skel­ner ik­ke mel­lem mi­ne ryt­te­re. Pe­ter ( Sa­gan, red.) er slo­vakisk, fint med mig. Ra­fal ( Ma­j­ka, red.) er polsk, og­så fint med mig, « slog Tin­kov fast.

Han har i øv­rigt væ­ret gan­ske godt til­freds med sin en­li­ge Tour- dan­sker.

» Mi­cha­el har gjort det o. k. Han får en mas­se er­fa­ring, og han bli­ver bed­re. Jeg hå­ber,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.