Vil den fe­de dame

Team Skys Chris Froo­me har lig­net en Tour- vin­der, si­den han sat­te ska­bet på plads i Py­re­næ­er­ne 14. juli, men hå­bet bør leve hos især en af ud­for­drer­ne, me­ner blandt an­dre en af de tid­li­ge­re Tour- kon­ger

BT - - SPORTEN - SLUT­SPIL @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk

Det skul­le ha­ve væ­ret en hi­sto­risk kap­pe­strid mel­lem de stør­ste. Cre­men af cre­men. En kvar­tet med al­le de kva­li­te­ter, der skal til for at få et hi­sto­risk Tour de Fran­ce til at ud­fol­de sig.

Men Chris Froo­me og Team Sky fi k il­lu­sio­ner­ne til at bri­ste på sti­be, da han kør­te ale­ne i mål på Pi­er­re- St. Martin. Som for at un­der­stre­ge do­mi­nan­sen og yd­my­gel­sen to­talt, blæ­ste en vel­re­sti­tu­e­ret Ri­chie Porte for­bi det co­lom­bi­an­ske kla­tre­fæ­no­men, Nairo Qu­in­ta­na, på de sid­ste me­ter.

Tag den, bet­te spurv. El­ler er­kend, at du har un­der­ka­stet dig en kamp om at væ­re næst­bedst, var be­ske­den til Nairo Qu­in­ta­na og for den sags skyld re­sten af ud­for­drer­kvar­tet­ten, hvor Tejay van Gar­de­ren hav­de stemp­let ind i den før­ste uge.

Si­den har Team Sky egent­lig ik­ke be­hø­vet at an­stren­ge sig. Med me­re end tre mi­nut­ters buff er ned til nær­me­ste for­føl­ger og el­lers fryg­tind­g­y­den­de stør­rel­ser som Al­ber­to Con­ta­dor og Vin­cen­zo Ni­ba­li ind­kaps­let i mis­mod og men­talt for­fald.

Ho­ve­d­et højt

Det har ryd­det ge­val­digt op i stri­ben af ri­va­ler for den 30- åri­ge Team Sky­kap­ta­jn. Men skal man tro den ir­ske 1987 Tour- vin­der Step­hen Ro­che, er man nødt til at hol­de ho­ve­d­et højt og pil­le de fo­re­gå­en­de to ugers for­løb fra hin­an­den.

Gør man det, er Chris Froo­me fak­tisk ik­ke stør­re, end han kan lig­ge ned.

» Selv­føl­ge­lig har b å d e Froo­me og Team Sky væ­ret go­de, men har de i vir­ke­lig­he­den do­mi­ne­ret så me­get, når det kom­mer til styk­ket? Man kan ven­de det om og si­ge, at Froo­me re­elt har haft én su­per­god dag, hvor han over fem ki­lo­me­ter kør­te fan­ta­stisk og vandt li­ge om­kring et mi­nut, « på­pe­ger Step­hen Ro­che, der er far til Team Sky- ryt­te­ren Ni­co­las Ro­che.

Nervøs ener­gi

Man­den, der vandt Giro d’Ita­lia, Tour de Fran­ce og VM i vi­dun­der­sæ­so­nen 1987, pe­ger på, at især Al­ber­to Con­ta­dor og den for­sva­ren­de Tour­vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, har væ­ret langt un­der det for­ven­te­de ni­veau. Og hel­ler ik­ke Nairo Qu­in­ta­na har for al­vor få­et gang i hver­ken de fl yv­ske ac­ce­le­ra­tio­ner el­ler den mo­no­tont ma­len­de ka­den­ce, der - må­ske - vil­le kun­ne puff e Froo­me ud på spid­sen af sad­len.

» Folk som Qu­in­ta­na og Con­ta­dor har brugt me­get nervøs ener­gi i de før­ste ni da­ge, hvor der var si­de­vind, bro­sten og po­si­tions­kamp frem til Py­re­næ­er­ne. Det har de og­så be­talt for, « an­fø­rer Ro­che.

Ik­ke de­sto min­dre kan Al­per­ne sta­dig ven­de bil­le­det på lø­bet. Nairo Qu­in­ta­na er do­ku­men­te­ret bedst i den tred­je uge af en Grand Tour.

» Pla­nen var ik­ke at ha­ve en superstart på Tour de Fran­ce, men at bli­ve bed­re i an­den og især tred­je uge, « si­ger Qu­in­ta­nas træ­ner, Mi­kel Za­ba­la, til Cycling We­e­kly.

Fo­re­lø­big har pla­nen ik­ke få­et et liv uden for øn­ske­tænk­nin­gens kor­ri­do­rer. Men der var tegn og ten­den­ser på co­lom­bi­ansk guld, da Qu­in­ta­na og Froo­me du­el­le­re­de i Men­de. Hvis Qu­in­ta­na skal sø­ge lidt psy­ko­lo­gisk hal­le­luja, skal han tæn­ke på, hvor­dan han i 2013 fak­tisk kør­te fra Froo­me bå­de på Al­pe d’Hu­ez og Sem­noz. » Pla­nen er at drop­pe Froo­me på Al­pe d’Hu­ez. Vi har ik­ke glemt hans kri­se der i 2013, « un­der­stre­ger Mi­kel Za­ba­la.

Re­sten er op til Qu­in­ta­na selv. Det vil bli­ve på næst­sid­ste­da­gen. Den fe­de dame skal ha­ve smurt stem­men helt frem til lør­dag, ty­der det på. Chris Froo­me skal hol­de mest øje med co­lom­bi­a­ne­ren Nairo Qu­in­ta­na, når Tour- fel­tet de kom­men­de da­ge kø­rer fi­re etaper i Al­per­ne. I hvert fald hvis man spør­ger den tid­li­ge­re Tour- kon­ge Step­hen Ro­che.

Fo­to: EPA

ONS­DAG 22. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.