’’

BT - - SPORTEN -

Det gi­ver in­gen me­ning, at man ta­ger sej­re­ne fra ham, så der er et tomt felt i bo­gen ud for de år, hvor han vandt. Det kan man da ik­ke. Vi har jo set ham vin­de. Det er vig­tigt, at man kan leve med, at der er sket fejl i hi­sto­ri­en Jør­gen Leth me­ner ik­ke, at man bør ta­ge sej­re­ne

fra Lan­ce Arm­strong

» Jeg har respekt for hans rolle i cy­kel­spor­ten. Jeg har al­tid ment, at Bjar­ne Ri­is har store ev­ner som le­der af et hold, og han har væ­ret dyg­tig til at re­k­rut­te­re de rig­ti­ge ryt­te­re. Tænk på ryt­te­re som Fa­bi­an Can­cel­la­ra, Lau­rent Ja­la­bert, som han om­sko­le­de, Car­los Sa­stre og Schleck- brød­re­ne - de var hans op­fin­del­ser. Det er ge­ni­alt for en hol­de­jer at væ­re så dyg­tig en ta­lentspej­der. Han har for­stand på cy­kel­løb. Det kan man ik­ke dis­ku­te­re, så mit øn­ske er, at han sta­dig bli­ver i cy­kel­spor­ten. Det vil væ­re godt, hvis han får en chan­ce til, « si­ger Jør­gen Leth.

For det vil­le for ham væ­re ubær­ligt, hvis en op­ryd­ning i cy­kel­spor­ten be­tød, at al­le med en suspekt for­tid skul­le ud­ren­ses. Ka­rak­te­rer­ne vil­le for­svin­de fra den sport, der sta­dig fyl­der så me­get i Jør­gen Leth.

» Det er sinds­sygt. Man kan ik­ke op­le­ve no­get, der er me­re spæn­den­de, « si­ger han.

» Jeg er vild med at op­le­ve dra­ma­ti­ske ting i li­vet. Det gi­ver cy­kel­spor­ten mig. Man kan ha­ve si­ne hel­te og si­ne skur­ke. Man kan se de bed­ste men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber: mod, opof­rel­se, styr­ke. Og man kan se de dår­lig­ste. Det kan jeg al­drig bli­ve træt af, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.