Kom­men­tar Visk tav­len ren in­den Al­per­ne

BT - - SPORTEN -

DET BLEV EN­GANG sagt om Mi­gu­el In­du­rain, at han tal­te med sin stil­hed. Den ka­rak­te­ri­stik kom fra José Mi­gu­el Echa­var­ri, der var team- ma­na­ger på først Rey­nold og si­den Ba­ne­sto, hvor ko­los­sen fra Pam­plo­na kør­te igen­nem det me­ste af sin kar­ri­e­re.

Stil­hed af den ka­rak­ter kan sag­tens gem­me på dybe fl oder med mørkt og gå­de­fuldt vand. Hvad den store spa­ni­er an­gik, hand­le­de det nok mest om, at han ik­ke hav­de så me­get at si­ge. Og så­dan kør­te og vandt han og­så Tour de Fran­ce. Bå­ret af en knu­sen­de styr­ke på de lange en­kelt­star­ter, som sta­dig var på mo­de i 1990er­ne, og re­sten af vej­en med et hold, hvor tak­tisk spids­fi ndig­hed hver­ken fand­tes el­ler var nød­ven­dig.

Der er ble­vet sagt og skre­vet me­get om Team Sky og Chris Froo­me i årets Tour de Fran­ce. Om alt fra stjå­l­ne par­ke­rings­plad­ser til al­le de­res sor­te puha- bus­ser til de watt- be- reg­nin­ger af Chris Froo­mes pe­dal­t­råd, som eks­pert­væl­det så kun­ne slås om rig­tig­he­den af hvi­le­da­gen igen­nem. Der er vist og­så stjå­let ind­til fl ere par små sko i di­ver­se by­er hen mod Al­per­ne, men så vidt vi­des er det ik­ke med­lem­mer af Team Sky, der har gjort sig skyl­di­ge her.

I et Tour de Fran­ce, der kan sy­nes af­gjort, går det helt agurk med en strengt ta­get yderst aka­de­misk dis­kus­sion, der ik­ke for nu­væ­ren­de vil fi nde et brug­bart fa­cit el­ler kom­me i havn. Men så dødt er lø­bet trods alt ik­ke.

til In­du­rain, var hans ho­ved lidt af et myste­ri­um. Jo jo, han vil­le ta­ge en dag ad gan­gen. Men hvad han el­lers vil­le, var svæ­re­re at bli­ve klog på.

Tour- vin­de­ren i 1988, Pedro Del­ga­do, der var den etab­le­re­de stjerne, da In­du­rain trå­d­te ind på Rey­nolds­hol­det i mid­ten af 1980er­ne, for­stod ham ik­ke.

» Det vir­ker, som om Mi­gu­el ser på et cy­kel­løb med det sam­me blik, han vil­le bru­ge på et styk­ke ar­bej­de på sin fars gård, « kon­sta­te­re­de Del­ga­do.

Den lil­le co­lom­bi­a­ner Nairo Qu­in­ta­na er som Mi­gu­el In­du­rain og­så af bon­de­æt. Men der er en an­den og dy­be­re gam­mel­mands­vis­dom over den 25- åri­ge kla­trer. Et an­det og me­re hård­kogt og ky­nisk in­stinkt for at skrue bis­sen på, når det gæl­der.

Nairo Qu­in­ta­na og hans lum­sk dob­belt­bun­de­de hold­kam­me­rat Alejan­dro Val­ver­de får brug for det, hvis ik­ke Team Sky uhin­dret skal fø­re Froo­me til Pa­ris i den gu­le trø­je. En vig­tig for­ud­sæt­ning er selv­klart, at be­ne­ne er der, og at den tred­je uge for den spur­ve­ag­ti­ge skik­kel­se vil væ­re på ni­veau med 2013, hvor han i et par til­fæl­de hav­de fat i nak­ken på Froo­me i Al­per­ne. Og i Giro d’Ita­lia sid­ste år, hvor Qu­in­ta­na igen vi­ste, at han bli­ver bed­re, som en tre uger lang Grand Tour skri­der frem.

for Nairo Qu­in­ta­na. Og jeg reg­ner ik­ke Al­ber­to Con­ta­dor som en re­el ud­for­drer læn­ge­re, selv om jeg er sik­ker på, at den ærekæ­re spa­ni­er vil for­sø­ge at la­ve et num­mer in­den tæp­pe­fald.

Qu­in­ta­na skal bru­ge de mu­lig­he­der, der er for at iso­le­re Froo­me og et tak­tisk ve­lindstil­let Team Sky-

ONS­DAG 22. JULI 2015 hold. Og så en­de­lig la­de væ­re med at stir­re ned i den tids­mæs­si­ge af­grund på 3.10 min., der ak­tu­elt er op. Chris Froo­me skal ha­ve en monu­men­tal ned­t­ur for at sæt­te det over styr. På den an­den si­de bør en mand som Qu­in­ta­na væl­ge at fo­ku­se­re på, at den ke­ny­ansk fød­te pi­be­ren­ser­skik­kel­se trods alt ik­ke har væ­ret no­get over­men­ne­ske i bjer­ge­ne.

Froo­me har etab­le­ret sin fø­ring via 59 se­kun­ders for­spring på Pi­er­re St. Martin i Py­re­næ­er­ne. Re­sten er kom­met i en blan­ding af si­de­vindstab op­pe i Hol­land på 1.28, lidt tids­kør­sel og en sjat bonus­se­kun­der. Vær­re er det ik­ke. Det er værd at ta­ge med.

Det bli­ver en dag ad gan­gen. Må­ske gri­ner vi dumt ad dis­se linjer al­le­re­de i aft en, når Team Sky har strangu­le­ret den sid­ste rest af mod­stand­s­kraft .

Så kan der hur­tigt bli­ve så stille, som var det Mi­gu­el In­du­rain, der skul­le ud­læg­ge tek­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.