Team Sky slår tilbage mod fransk watt- skep­sis

BT - - SPORTEN - DIS­KUS­SION Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Team Skys su­veræ­ne Tour de Fran­ce har ind­til vi­de­re haft en lidt grim eft er­s­mag. For i takt med, at Chris Froo­me har ud­vi­det sin sam­le­de fø­ring, er mi­stan­ken om urent trav vok­set om­kring hol­dets bri­ti­ske kap­ta­jn.

En fransk fy­si­o­log – Pi­er­re Sal­let – har på tv- ka­na­len Fran­ce 2 på­stå­et, at Froo­me pro­du­ce­re­de 7,04 watt per ki­lo un­der den sid­ste stig­ning på den im­po­ne­ren­de Py­re­næ­er- sejr på La Pi­er­reSaint- Martin. En præ­sta­tion, der vil­le ha­ve knust Lan­ce Arm­strongs 6,7 watt per ki­lo på sam­me stig­ning i sin tid. Me­get mistæn­ke­ligt, men­te den fran­ske fy­si­o­log.

Læg­ger tal frem

Men på Tou­rens an­den hvi­le­dag i går slog Team Sky selv tilbage mod skep­ti­ker­ne og off ent­lig­gjor­de Froo­mes da­ta fra La Pi­er­re- Saint- Martin.

Skys tal vi­ste sig langt fra at stem­me overens med Sal- lets. Iføl­ge hol­dets træ­ner, Tim Ker­ri­son, lå bri­ten helt ne­de på 5,78 watt per ki­lo på stig­nin­gen. Ik­ke en­gang en top­præ­sta­tion for man­den, der er stor­fa­vo­rit til at bli­ve hyl­det som vin­der i Pa­ris på søn­dag.

» Han har pro­du­ce­ret fl ere watt end det he­le 16 gan­ge tid­li­ge­re, « for­tal­te Ker­ri­son på gårs­da­gens pres­se­kon­fe­ren­ce.

For­ker­te be­reg­nin­ger

» Sal­lets be­reg­nin­ger er fuld­stæn­dig for­ker­te på så man­ge må­der. Jeg for­står, at folk er nys­ger­ri­ge eft er in­for­ma­tion om Froo­mes præ­sta­tio­ner, men man har et an­svar for, at de in­for­ma­tio­ner, man præ­sen­te­rer, er kor­rek­te. «

Team Sky- chef Sir Da­ve Brails­ford har ac­cep­te­ret, at der – på grund af tid­li­ge­re vin­de­res svigt – føl­ger mi­stil­lid med årets Tour de Fran­ce­sejr.

» Vi skal vin­de folks til­lid tilbage. Hver gang, no­gen la­ver en stor præ­sta­tion, spør­ger folk sig selv, om de kan tro på det el­ler ej. Vo­res job er at be­vi­se, at man kan tro på det, « sag­de Brails­ford.

Al­ber­to Con­ta­dor er­ken­der på Tou­rens sid­ste hvi­le­dag, at han ik­ke kom­mer til at vin­de bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce i sam­me sæ­son. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.