Fuglsang ta­ger to år me­re

BT - - SPORTEN - PÅ PLADS Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk

Som BT kun­ne be­ret­te mandag, vil­le Jakob Fuglsang bru­ge i går til at skri­ve un­der på en ny kon­trakt med Asta­na.

Den dan­ske cy­kel­ryt­ter skal i yder­li­ge­re to år kø­re i det ka­sak­hi­ske holds ly­se­blå far­ver. Det be­kræft er Asta­na i en pres­se­med­del­el­se.

» Jeg er me­get glad for min rolle her på Asta­na, og jeg ser frem til at kø­re fl ere løb med det­te hold. Min rolle på hol­det er vig­tig for bå­de mig og re­sten af hol­det. Og at ha­ve sik­ker­he­den for, at jeg kan fort­sæt­te her i to år me­re, er en god si­tu­a­tion for os al­le, « si­ger Jakob Fuglsang i pres­se­med­del­el­sen.

Og­så Asta­nas team ma­na­ger, Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, er be­gej­stret for kon­trakt­for­læn­gel­sen.

» Vi er gla­de for Jakobs pro­fes­sio­nel­le ka­rak­ter og for hans kør­sel for Ni­ba­li i sid­ste års Tour de Fran­ce og i det­te års Tour. Vi er me­get gla­de for, at vi i frem­ti­den fort­sat har ham på vo­res hold, « si­ger Ale­xan­dre Vi­nokou­rov.

Jakob Fuglsang har si­den 2013 væ­ret en del af Asta­na­hol­det og del­ta­ger net­op nu i Tour de Fran­ce som delt kap­ta­jn sam­men med ita­li­e­ne­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li.

Jakob Fuglsang valg­te i går at for­læn­ge sin af­ta­le med Asta­na­hol­det i yder­li­ge­re to år. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.