STA­DIG AT­TRAK­TIV

BT - - SPORTEN -

Ras­mus Dam Ni­el­sen

Ny sæ­son, nye pro­ble­mer.

Det sy­nes at væ­re hi­sto­ri­en om Ni­ck­las Bendt­ners fod­bold­kar­ri­e­re. Ska­der, skan­da­ler og mang­len­de mål har i åre­vis for­hin­dret den dan­ske an­gri­ber i fast spil­le­tid, og ud­sig­ter­ne til bed­re ti­der er og­så i år svæ­re at få øje på.

Dår­lig form har få­et Wol­fsburg til at sen­de Bendt­ner på stroppetur – ale­ne. Og selv hvis stra­bad­ser­ne skul­le få den øn­ske­de ef­fekt, må lands­holds­spid­sen for­ment­lig af- fin­de sig med blot at væ­re num­mer tre i ty­sker­nes an­grebs­hie­rar­ki ef­ter hol­land­ske Bas Dost og nyind­køb­te Max Kru­se.

Fi­re go­de grun­de

Umid­del­bart ly­der det ik­ke mo­ti­ve­ren­de, og godt nok får Ni­ck­las Bendt­ner en klæk­ke­lig hy­re i Wol­fsburg, men hvis han li­ge nu sid­der i den ty­ske fol­ke­vogns­by og spe­ku­le­rer over frem­ti­den, kan in­gen be­brej­de ham det.

Et klubs­kif­te kun­ne væ­re løs­nin­gen for den dan­ske an­gri­ber, hvis han kan fin­de en ny ar­bejds­gi­ver. Og det bur­de ik­ke væ­re umu­ligt. Her er fi­re grun­de til, at Ni­ck­las Bendt­ner sta­dig er en at­trak­tiv spil­ler i Eu­ro­pa.

rasn@ sporten. dk Pro­to­ty­pen på en boks­spil­ler er en stor, stærk an­gri­ber, der sco­rer si­ne mål i det lil­le felt. Han er guld værd i bok­sen, men sjæl­dent brug­bar sær­lig man­ge an­dre ste­der på ba­nen.

Er man som klub ude ef­ter en boks­spil­ler, der ad­skil­ler sig fra den ste­reo­typ, er Bendt­ner et godt bud. Det me­ner as­si­ste­ren­de land­stræ­ner Pe­ter Bon­de.

» Når man ta­ger hans stør­rel­se i be­tragt­ning, sy­nes jeg, at han er tek­nisk dyg­tig. Han kan ind­gå i kom­bi­na­tio­ner­ne, det gjor­de han og­så i Ar­se­nal. Så det gør ham lidt an­der­le­des. Han er så til gen­gæld ik­ke så mo­dig som man­ge an­dre store an­gri­be­re in­de i fel­tet, « si­ger Bon­de og til­fø­jer:

» Han er dyg­tig, når han spil­ler på et kom­bi­na­tions­hold, og han er og­så dyg­tig, når han har en an­den an­gri­ber i nær­he­den af sig. « Det er ik­ke man­ge trø­jer med Ni­ck­las Bendt­ners navn på ryg­gen, der bli­ver solgt i Wol­fsburg i dis­se da­ge. Men be­gyn­der dan­ske­ren at la­ve mål, har han fak­tisk et gan­ske fint kom­merci­elt po­ten­ti­a­le, vur­de­rer sports­ø­ko­nom og bran­din­g­eks­pert Ken­neth Cort­sen fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Nord­jyl­land.

» Når man ry­ger til Ar­se­nal som 16- årig, har man et po­ten­ti­a­le, som han og­så har vist på lands­hol­det i for­hold til at sco­re mål, og jeg tror, det klo­ge­ste vil­le væ­re at fo­ku­se­re 100 pro­cent der og se, om man ik­ke og­så kan få boo­stet det på klub­plan, for så har han da en in­ter­es­sant co­ck­tail, « si­ger han.

» Han har kant, og kan han un­der­støt­te det med de sport­s­li­ge præ­sta­tio­ner, er der be­stemt po­ten­ti­a­le. Men det er de sport­s­li­ge præ­sta­tio­ner, der er ud­slags­gi­ven­de. Du kan væ­re nok så kon­tro­ver­si­el, men i det bre­de per­spek­tiv op­ti­me­rer du ik­ke din brand­vær­di, hvis du ik­ke præ­ste­rer som idræts­u­dø­ver. Det er klart. « Et navn har Ni­ck­las Bendt­ner og­så i Eng­land. Godt nok bli­ver det i dis­se ti­der pri­mært as­so­ci­e­ret med pin­li­ge epi­so­der og iro­ni­ske jo­kes, men fak­tum er, at dan­ske­ren, fra han var 16 år til han i 2012 blev le­jet ud til Ju­ven­tus, spil­le­de fod­bold i Eng­land.

Der­med tæl­ler han som så­kaldt ho­me­grown- play­er, hvil­ket ale­ne øger hans vær­di i det en­gel­ske. I Pre­mi­er League skal klub­ber­ne ha­ve mindst ot­te spil­le­re, som har væ­ret re­gi­stre­ret i en klub i det en­gel­ske el­ler wa­li­si­ske fod­bold­for­bund i mini­mum tre år, før de fyl­der 21 år. Der­for er spil­le­re som Bendt­ner sær­ligt at­trak­ti­ve.

Det så man se­ne­st med Man­che­ster Ci­tys ind­køb af Ra­he­em Ster­ling i Liverpool, der end­te på en pris om­kring den hal­ve mil­li­ard til trods for, at Ster­ling end­nu mang­ler at be­vi­se sig på al­ler­hø­je­ste ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.