Ul­ve på jagt i ho­ved­sta­den

FC Midtjylland vil ind på FCK og Brønd­bys ene­mær­ker

BT - - SPORTEN - SPONSORKRIG Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

FC Midtjylland er kendt som en klub, der tør gå ut­ra­di­tio­nel­le ve­je, og nu har en ny idé få­et liv.

BT kan for­tæl­le, at dan­marks­me­stre­ne pr. 1. sep­tem­ber vil ud­for­dre de kø­ben­havn­ske klub­ber FC København og Brøndby på pen­ge­pun­gen og jag­te sponso­rer i de­res egen bag­ha­ve.

Så­le­des er FC Midtjylland al­le­re­de nu i gang med job­sam­ta­ler og vil åb­ne et kon­tor med fa­ste me­d­ar­bej­de­re i ho­ved­sta­den med det for­mål at ud­vi­de det kom­merci­el­le net­værk og bran­de klub­bens navn i København.

» Vi ar­bej­der på at kom­me kom­merci­elt ind på mar­ke­det i København – og­så på sponsor­mar­ke­det. Det er et led i at hæ­ve de kom­merci­el­le ind­tæg­ter. Vi ser os selv som et na­tio­nalt brand, og der­for tror vi på, at vi har nog­le kva­li­te­ter, som kun­ne væ­re in­ter­es­san­te for virk­som­he­der i kø­ben­havns­om­rå­det, « si­ger FC Midtjyl­lands for­mand, Ras­mus An­ker­sen, og for­kla­rer, hvad det er, Ul­ve­ne kan til­by­de ek­stra, som ik­ke al­le­re­de er på mar­ke­det i ho­ved­sta­den.

Før­en­de i da­ta

» Vi er må­ske en af de før­en­de klub­ber i Eu­ro­pa på bru­gen af da­ta i for­hold til scou­ting, og et part­ner­skab med en virk­som­hed, der og­så tror på big da­ta, kun­ne væ­re re­le­vant. Op til den­ne sæ­son har en na­tio­nal virk­som­hed som Jy­ske Bank valgt os med de­res trø­jesponsorat, og på sam­me må­de tror vi, at nog­le af de ting, som vi står for, kun­ne væ­re in­ter­es­sant for an­dre virk­som­he­der, der vil eks­po­ne­re sig selv na­tio­nalt og for­bin­des med det, som FCM står for, « si­ger han.

Man kan godt si­ge, at I har tænkt, at Brøndby og FC København ik­ke har ud­nyt­tet alt det po­ten­ti­a­le, der er i København, si­den I tæn­ker, at der er et mar­ked at kom­me ind på? at for­føl­ge den stra­te­gi, vi har lagt, « si­ger Ras­mus An­ker­sen, hvis klub end­nu ik­ke har la­vet be­reg­nin­ger på, hvor me­get klub­ben skal hen­te i sponsor­salg, før kon­to­ret og me­d­ar­bej­der­ne i København er en suc­ces.

Kom­merci­elt knu­de­punkt

» Det hand­ler og­så om at op­byg­ge nog­le re­la­tio­ner og et net­værk, der kan knyt­te folk tæt­te­re til FCM og gi­ve os mu­lig­he­den for at for­tæl­le, hvad vi gør og står for. FCM har rig­tig man­ge eks­per­ter på om­rå­der som hjer­ne­forsk­ning, big da­ta og ta­len­t­ud­vik­ling, og vi tror, at man­ge virk­som­he­der og­så ger­ne vil ha­ve ind­sigt i den må­de, vi ar­bej­der med at ud­vik­le en or­ga­ni­sa­tion på, « for­kla­rer Ras­mus An­ker­sen og af­vi­ser, at man har pla­ner om at åb­ne fl ere kon­to­rer i an­dre stor­by­er end København.

» Nej, det er først og frem­mest København, der er in­ter­es­sant, for­di det er Dan­marks kom­merci­el­le knu­de­punkt. «

Tid­li­ge­re i år blev FC Midtjylland for før­ste gang dansk me­ster. Nu skal FC København og Brøndby og­så ud­for­dres på sponsor­mar­ke­det. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.