OL- drøm­me tvin­ger Na­dal til Dan­mark

BT - - SPORTEN - SPANSK IN­VA­SION Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk

Der ven­ter Dan­mark dra­be­lig mod­stand, når ten­nislands­hol­det 18.- 20. sep­tem­ber mø­der Spa­ni­en i Da­vis Cup.

Spa­ni­er­ne, der har vun­det tur­ne­rin­gen fem gan­ge in­den for de se­ne­ste 11 år, har et hav af top­spil­le­re at Ra­fa­el Na­dal er nødt til at spil­le Da­vis Cup i Dan­mark, hvis han vil del­ta­ge i OL i Rio næ­ste som­mer. Fo­to: EPA væl­ge imel­lem, og når de til eft er­å­ret dra­ger til København, bli­ver det med de al­ler­stør­ste nav­ne på hold­kor­tet.

Su­per­stjer­nen Ra­fa­el Na­dal er nem­lig i lig­hed med ver­dens num­mer syv, David Fer­rer, og ver­dens num­mer 19, Fe­li­ci­a­no Lopez, tvun­get til at stille op for sit land, hvis han sam­ti­dig drøm­mer om at del­ta­ge ved de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro til næ­ste som­mer.

Se­ne­ste kamp i 2013

Reg­ler­ne fo­re­skri­ver, at man i den fi re- åri­ge pe­ri­o­de, der går op til et OL, del­ta­ger i mindst tre Da­vis Cupkam­pe for sit land.

Det krav le­ver hver­ken Na­dal, Fer­rer el­ler Fe­li­ci­a­no Lopez op til.

Na­dal spil­le­de sin se­ne­ste land­skamp i 2013, da han hjalp Spa­ni­en til en 5- 0- sejr over Ukrai­ne.

Fe­li­ci­a­no Lopez var i na­tio­nal­trøj­en i 2014, mens Fer­rer ik­ke har spil­let en ene­ste kamp for sit land i in­de­væ­ren­de OL- pe­ri­o­de.

De ven­tes der­for al­le at væ­re til rå­dig­hed for land­stræ­ner Con­chi­ta Mar­ti­nez, når der skal ud­ta­ges spil­le­re til op­gø­ret mod Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og co.

Taberen af op­gø­ret skal ud i en alt el­ler in­tet- kamp mod Sve­ri­ge om at und­gå nedryk­ning fra Da­vis Cups eu­ro­pæ­isk- afri­kan­ske grup­pe 1.

Så­dan så en skuf­fet Mi­cha­el Ma­ze ud ef­ter ne­der­la­get til Ma Lin for 10 år si­den i VM- se­mi­fi­na­len i Shang­hai. Nu mø­des de igen – i Absa­lons Kir­ke på Vester­bro. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.