El­fsborg knu­ste Randers- drøm

BT - - SPORTEN - El­fsborg- spil­ler­ne jub­ler ef­ter Si­mon Lun­de­valls sej­rs­mål. Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

EL- KVAL, RE­TUR­KAMP Eft er for­læn­get spil­le­tid Mål: 1- 0 Si­mon Lun­de­vall ( 93.) El­fsborg vi­de­re til næ­ste run­de

FAR­VEL TIL EU­RO­PA

El­fsborg blev en­de­sta­tio­nen for Randers FC i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nens an­den run­de.

Eft er for­læn­get spil­le­tid tab­te det dan­ske hold 0- 1 i en kamp, som var uden de helt store må­l­chan­cer.

Randers FC hav­de store pro­ble­mer i før­ste kamp med at få bol­den ind bag dan­ske Kevin Stuhr Ellegaard i El­fsborg­må­let. Og hel­ler ik­ke i re­tu­ro­p­gø­ret vil­le bol­den i kas­sen.

Sam­me pro­blem hav­de El­fsborg, som el­lers var tæt­test på i den or­di­næ­re spil­le­tid. I an­den halv­leg var sven­sker­ne få cen­ti­me­ter fra et vi­de­re avan­ce­ment, men bol­den blev red­det på stre­gen.

Li­ge­som i før­ste kamp stod der 0- 0 på tav­len eft er 90 mi­nut­ter, og de to hold skul­le der­for ud i for­læn­get spil­le­tid for at fi nde en vin­der.

Randers FC hav­de dog et dår­ligt ud- gangs­punkt før de to gan­ge 15 mi­nut­ters ek­stra spil­le­tid. An­gri­be­ren Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen blev vist ud eft er 83 mi­nut­ter, da han modt­og sit an­det gu­le kort eft er at ha­ve spar­ket bol­den væk ved et fris­park.

Der skul­le og­så kun gå tre mi­nut­ter af den for­læn­ge­de spil­le­tid, in­den Si­mon Lun­de­vall uden for Randers’ felt halv­fl ug­te­de bol­den ind bag Karl Jo­hanJo­hns­son.

Randers- kam­pen var den ene­ste Eu­ro­pa- League kamp i går. Re­sten af re­tu­ro­p­gø­re­ne – in­klu­siv FC København og Brøndby IF – spil­les først i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.