Mi­cha­el Ma­ze får co­me­ba­ck i kir­ke

BT - - SPOR­TEN - BORD­TEN­NIS Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Ram­men om Mi­cha­el Ma­zes co­me­ba­ck eft er en knæ­o­pe­ra­tion for 10 må­ne­der si­den er no­get så usæd­van­lig som Absa­lons Kir­ke på Vester­bro i Kø­ben­havn.

Kir­ke­fon­det solg­te sid­ste år den luk­ke­de kir­ke til grund­læg­ge­ren af suc­ceskæ­den Ti­ger, Len­nart La­j­bos­chitz.

Han har la­vet byg­nin­gen om til et mo­der­ne åbent hus pri­mært for de lo­ka­le på Vester­bro med plads til fæl­les­spis­nin­ger for fa­mi­li­er, un­ge og hjem­lø­se, fored­rag, kon­cer­ter og – bord­ten­nis.

Mil­li­ar­dæ­ren Len­nart La­j­bos­chitz er nem­lig bord­ten­nis­spil­ler og har en glø­de­n­de in­ter­es­se for ver­dens hur­tig­ste spil.

Mø­der Ma Lin

Man­dag 17. au­gust mø­der Mi­cha­el Ma­ze et af ver­dens stør­ste bord­ten­nis­nav­ne gen­nem ti­der­ne, den tredob­bel­te olym­pi­ske guld­vin­der og ni­dob­bel­te ver­dens­me­ster, Ma Lin, i et spæn­den­de dansk- ki­ne­sisk ar­ran­ge­ment, Tsing­tao Tab­le Ten­nis Tour, som to da­ge se­ne­re gen­ta­ges i Rå­d­hus­hal­len i Oden­se i for­bin­del­se med H. C. An­der­sen Festi­val.

Stæv­ner­ne er kom­met i stand via to Virum- Sor­gen­fri- spil­le­re, ve­te­ran- eu­ro­pa­meste­ren Ni­els Ram­berg og ki­ne­sisk­fød­te Mao Liu, som tid­li­ge­re på året var i Ki­na.

Mao Liu er en god be­kendt af præ­si­den­ten for det ki­ne­si­ske bord­ten­nis­for­bund, den tid­li­ge­re man­gedob­bel­te ver­dens­me­ster Xu Yins­heng.

Den ki­ne­si­ske trup tæl­ler des­u­den ve­te­ra­ner­ne Guo Yu­e­hua ( seks­dob­belt ver­dens­me­ster og tid­li­ge­re del­ta­ger i Pon­dus Cup i KB Hal­len) og Cheng Ying­hua, som gi­ver op­vis­ning, to ki­ne­si­ske ta­len­ter og da­me­spil­le­ren Tang We­nyi.

I det TV 2- trans­mit­te­re­de stæv­ne i Absa­lons Kir­ke del­ta­ger den dan­ske me­ster, Jo­nat­han Gro­th. Stæv­net i Rå­d­hus­hal­len i Oden­se får del­ta­gel­se af blandt an­dre OBs lands­holds­spil­ler Mor­ten Hyrup Ras­mus­sen.

» Vi skyl­der Len­nart La­j­bos­chitz og hans bord­ten­ni­s­in­ter­es­se en stor tak. Uden ham var det al­drig lyk­ke­des at la­ve det­te ar­ran­ge­ment, « si­ger Ni­els Ram­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.