SKIFT BANK OG SPAR KAS­SEN

Stor guide: Så nemt er det

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jo­nas Ve­ster Met­te Faur­holt-Sehested mela@ bt. dk jves@bt.dk

Der kan væ­re rig­tig man­ge pen­ge at spa­re ved at gen­nem­gå si­ne bank­for­ret­nin­ger, for et banks­kif­te kan vi­se sig at væ­re fle­re tu­sin­de kro­ner værd.

En un­der­sø­gel­se fra Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen vi­ser, at 85 pro­cent af de ads­purg­te, der har skif­tet bank in­den for de se­ne­ste to år, op­le­ve­de at få bed­re pri­ser el­ler vil­kår.

» Langt de fle­ste dan­ske­re, der skif­ter bank, op­når en for­del - en­ten ved di­rek­te ge­vinst - bed­re ren­ter og la­ve­re ge­by­rer - el­ler som mini­mum en an­den for­del. Så det er så­dan set ba­re med at kom­me i gang. Kom­me ud at un­der­sø­ge mar­ke­det og ud­for­dre egen bank, « si­ger Martin Nyvang, kon­tor­chef i Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen.

Se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Lars Krull fra Aal­borg Uni­ver­si­tet står bag en ny un­der­sø­gel­se, der do­ku­men­te­rer, at ban­ker­nes fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger er fal­det de se­ne­ste år. Det be­ty­der, at det er bil­li­ge­re for ban­ker­ne at skaf­fe ka­pi­tal, og det kan ses på ban­ker­nes bund­linje.

Kæm­pe over­skud

Ek­sem­pel­vis har Dan­ske Bank i før­ste hal­vår 2015 tjent langt fle­re pen­ge end for­ven­tet. Der­for reg­ner ban­ken nu med at kom­me ud af 2015 med et over­skud på 16 mil­li­ar­der kro­ner. Det er 2 mil­li­ar­der me­re end Dan­ske Bank i før­ste om­gang hav­de bud­get­te­ret med.

Ban­ker­nes po­si­ti­ve bund­linjer kom­mer dog ik­ke au­to­ma­tisk bank­kun­der­ne til go­de, vi­ser un­der­sø­gel­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Der­for kan der væ­re god for­ret­ning i at gå bank­mar­ke­det ef­ter i søm­me­ne og tjek­ke, hvor me­get man kan spa­re ved at ryk­ke sit bank- en­ga­ge­ment til et an­det pen­ge­in­sti­tut. En analyse fra on­li­nepor­ta­len My­ban­ker. dk’s skift bank­tje­ne­ste vi­ser, at der i gen­nem­snit er cir­ka to pro­cent­po­int at spa­re på bo­lig­lån og an­dels­bo­lig­lån. Med et bo­lig­lån på 350.000 kro­ner er den gen- nem­snit­li­ge be­spa­rel­se på 7.659 kro­ner, mens den gen­nem­snit­li­ge be­spa­rel­se på et an­dels­bo­lig­lån på 680.000 kro­ner er 13.201 kro­ner.

Jo­hn Nor­den, part­ner i on­li­nepor­ta­len My­ban­ker. dk, der sam­men­lig­ner ban­ker­nes til­bud, be­kræf­ter, at der er mu­lig­hed for at fin­de be­spa­rel­ser ved at tjek­ke an­dre ban­kers til­bud.

» De 1.500, der det se­ne­ste år har skif­tet bank via My­ban­ker. dk, har gen­nem­snit­ligt vun­det 11.000 kro­ner år­ligt på at skif­te bank. Det er rig­tig man­ge pen­ge, « si­ger Jo­hn Nor­den.

Tror, banks­kif­te er svært

Be­spa­rel­ser­ne til trods tø­ver man­ge dan­ske­re med at skif­te bank. I Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sens un­der­sø­gel­se fra maj 2015 blev 5.000 dan­ske­re spurgt, hvor of­te de skif­ter le­ve­ran­dør, på 13 mar­ke­der. Kun 11 pro­cent af de ads­purg­te hav­de skif­tet bank in­den for de sid­ste to år.

» Folk tror, det er svært, og de tror, det ta­ger lang tid. Og helt grund­lig­gen­de tror dan­sker­ne, at de­res go­de for­hold til kun­de­rå­d­gi­ve­ren i ban­ken gør, at de får de bed­ste til­bud på mar­ke­det, « si­ger Martin Nyvang.

I for­å­ret la­ve­de My­ban­ker. dk en un­der­sø­gel­se om banks­kif­te. De 1.200 re­spon­den­ter blev blandt an­det spurgt, hvil­ke væ­sent­li­ge fak­to­rer der kun­ne af­hol­de dem fra at skif­te pen­ge­in­sti­tut. 56 pro­cent sva­re­de, at de vil­le af­hol­de sig fra at skif­te bank, for­di de skal bru­ge tid og ener­gi på det.

Det ta­ger halvan­den ti­me

» Man­ge tror, at det er be­svær­ligt at skif­te bank, og der­for går de glip af store be­spa­rel­ser. Men det er slet ik­ke så be­svær­ligt, som man kun­ne tro, « si­ger Jo­hn Nor­den.

Han vur­de­rer, at det ta­ger op til halvan­den ti­me at skif­te bank, hvis man bru­ger My­ban­ker. dk som værk­tøj. Ti­den går til at ta­ste op­lys­nin­ger ind og se­ne­re sen­de ko­pi­er af blandt an­det løn­sed­ler og skat­te­o­p­lys­nin­ger til den nye bank. Re­sten ta­ger ban­ken sig af.

» Dan­sker­ne skal læ­re, at det ik­ke er så be­svær­ligt at skif­te bank, som de tror, « si­ger Jo­hn Nor­den.

Når dan­sker­ne kon­tak­ter de­res bank for at få et mø­de, er det of­te i for­bin­del­se med op­ta­gel­se af lån, køb af bil el­ler bo­lig. For de fle­stes ved- kom­men­de gæl­der det, at de i så­dan­ne til­fæl­de kun op­sø­ger de­res egen bank i ste­det for at un­der­sø­ge an­dre ban­kers til­bud.

» Man­ge dan­ske­re tror, at bank­rå­d­gi­ve­ren er de­res pri­va­te rå­d­gi­ver. De glem­mer, at bank­rå­d­gi­ve­ren alt­så skal sæl­ge ban­kens eg­ne ser­vi­ces, « si­ger Martin Nyvang og ud­dy­ber:

» Jeg tror, en del dan­ske­re me­ner, de har in­ve­ste­ret en mas­se tid og ener­gi i at op­byg­ge et godt til­lids­for­hold til de­res rå­d­gi­ver, og så tæn­ker de, at det er for be­svær­ligt at få op­byg­get et godt for­hold til en ny rå­d­gi­ver. Og så er det ba­re lidt let­te­re at sam­men­lig­ne pri­sen på to li­ter mælk, end pri­sen på to lån. Det er nem­me­re for folk at over­skue, og der­for er vi for til­ba­ge­hol­den­de med at skif­te bank. «

Tjek di­ne ren­ter

Det før­ste skridt, man bør ta­ge, før man be­slut­ter at skif­te bank, er at un­der­sø­ge, om der over­ho­ve­det er no­get at vin­de ved et skif­te. Jo­hn Nor­den anbefaler, at man på sin net­bank tjek­ker sin ren­te og fin­der ud af, hvad man be­ta­ler i ren­te på si­ne lån. Der­ef­ter kan man sam­men­lig­ne med ren­ter i an­dre ban­ker. Det kan ek­sem­pel­vis gø­res på in­ter­net­por­ta­ler­ne pen­ge­pri­ser. dk el­ler my­ban­ker. dk

» Hvis man kan se, at man kan få det bil­li­ge­re et an­det sted, så skyl­der man sig selv at un­der­sø­ge det nær­me­re og fin­de ud af, hvor me­get der re­elt er at spa­re. Så kan det godt væ­re, at det vi­ser sig, at man har den bed­ste bank i dag, men det er og­så godt at vi­de, « si­ger Jo­hn Nor­den.

Kon­tor­chef Martin Nyvang fra Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen anbefaler, at man tid­ligt i pro­ces­sen ta­ger fat i sin nu­væ­ren­de bank.

En god be­gyn­del­se

» Den bed­ste be­gyn­del­se er så­dan set at kon­tak­te egen bank og væ­re ær­lig at si­ge: ’ Jeg er så­dan set glad for at væ­re kun­de hos jer, men jeg er i gang med at un­der­sø­ge mar­ke­det, så I kan godt un­der­sø­ge, om I til­by­der mig den bed­ste pris, som I over­ho­ve­det kan.’ Der vil rig­tig man­ge bank­kun­der op­le­ve, at de fak­tisk kan få en hø­je­re ren­te på de­res ind­lån el­ler en la­ve­re ren­te på de­res banklån, « si­ger han.

Le­der si­de 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.