Ja, kvin­de­krop­pen skam­mes ud

BT - - DEBAT - UL­LA TOR­NE­MAND LAR­SEN

et skred i kro­p­skul­tu­ren. Der er sket en an­den ita­le­sæt­tel­se af kvin­de­krop­pen, og der sker en po­r­no­fi ce­ring af krop­pen på so­ci­a­le me­di­er.

DER ER SKET

no­get, når vi ser, at pi­ger i fol­ke­sko­len ger­ne vil ha­ve sær­skil­te rum at ba­de i, for­di de er for­leg­ne og fl ove over de­res egen krop. Der er sket no­get med vo­res bil­le­de af, hvor­dan en krop kan se ud. Der er kom­met en util­freds­hed med krop­pen, bå­de blandt un­ge og voks­ne. Man­ge kvin­der og pi­ger fø­ler sig i dag for­ker­te i for­hold til de­res

DER ER SKET

krop. Og det på­vir­ker nok ly­sten til at lig­ge top­løs.

en sig­ni­fi kant æn­dring i frem­stil­lin­gen af kvin­der i me­di­er og især re­k­la­mer, hvor kvin­der skal ha­ve en per­fekt og se­xet krop. Når man kig­ger på, hvor­dan kvin­der, som står frem, som de er, og som ik­ke er re­tou­che­ret el­ler har en helt fast trim­met krop, bli­ver svi­net til på de so­ci­a­le me­di­er, så er det ty­de­ligt, at der er rig­tig man­ge, som skam­mer kvin­de­krop­pen ud. Må­ske be­ty­der det og­så, at fl ere kig­ger el­ler gl­or, når de ser en na­tur­lig kvin­de­krop.

DER ER SKET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.