Nej, bryster er ba­re en pri­vat sag

BT - - DEBAT - MET­TE ABILD­GAARD

Li­ge­stil­lings­ord­fø­rer ( K)

la­de væ­re med at over­dra­ma­ti­se­re al­ting og væ­re så hyste­risk. Jeg går ik­ke top­løs, men jeg er ik­ke fl ov over mi­ne bryster – jeg sy­nes ba­re, det er en pri­vat sag, og jeg har ik­ke be­hov for at vi­se dem frem til re­sten af stran­den. Det er da helt na­tur­ligt. Man klæ­der sig al­tid eft er, hvor man er – og når man er et sted med mas­ser af men­ne­sker, så kan det vir­ke mær­ke­ligt at sid­de der uden top på. Jeg kø­ber ik­ke præ­mis­sen om, at vi al­le sam­men

DANSK KVIN­DE­SAM­FUND SKAL

har min­dre­værds­kom­plek­ser, for­di vi ik­ke har per­fek­te, pho­tos­hop­pe­de si­li­ko­ne­bryster, li­ge­som re­k­la­mer­ne på bus­ser­ne, som vi ik­ke kan leve op til.

vi har stør­re li­ge­stil­lings­pro­ble­mer i det her land end li­ge præ­cis det her – vold mod kvin­der og mus­lim­ske kvin­der, der ik­ke bli­ver in­te­gre­ret.

FOR PO­K­KER, MAND,

fi nde på at lig­ge i min ha­ve og sol­ba­de top­løs, for jeg sy­nes og­så, at det er tr­æls at ha­ve mær­ker eft er biki­ni­en, men jeg har

JEG KAN SAG­TENS

ik­ke lyst til at lig­ge på stran­den og gø­re det, og det er alt­så ik­ke for­di, at no­gen dik­te­rer mig, at man skal ha­ve den per­fek­te krop for at gø­re det. Jeg har ba­re ik­ke lyst til el­ler be­hov for at lig­ge der med ba­re bryster.

billeder af bå­de mænd og kvin­der al­le ste­der, så for­æl­dre skal væ­re go­de til at snak­ke med de­res børn om, hvor­dan en na­tur­lig krop ser ud – at den har lidt fl ere del­ler og rev­ner. Men jeg tror alt­så godt, at folk selv kan fi nde ud af at skel­ne, og det skal ik­ke gø­res til no­get pro­blem.

VI SER PHO­TOS­HOP­PE­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.