Bank din bank

BT - - DEBAT -

DESVÆR­RE HAR KUN­DER­NE ik­ke me­gen glæ­de af ban­ker­nes gyld­ne ti­der. Vi er nem­lig alt for tro mod vo­res bank, selv om der er pen­ge at spa­re ved at skift e pen­ge­in­sti­tut.

En un­der­sø­gel­se fra Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen vi­ser, at 85 pro­cent af de ads­purg­te, der har skift et bank in­den for de se­ne­ste to år, op­le­ve­de at få bed­re pri­ser el­ler vil­kår.

» Langt de fl este dan­ske­re, der skift er bank, op­når en for­del - en­ten ved di­rek­te ge­vinst - bed­re ren­ter og la­ve­re ge­by­rer - el­ler som mini­mum en an­den for­del. Så det er så­dan set ba­re med at kom­me i gang. Kom­me ud at un­der­sø­ge mar­ke­det og ud­for­dre egen bank, « si­ger Martin Nyvang, kon­tor­chef i Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen, i dag til BT. DET ER NEMT nok for kon­tor­che­fen at si­ge. I hvert fald be­ret­ter en stor del af net­por­ta­len My­ban­ker. dk’s kun­der, at de afh ol­der sig fra at skift e bank, for­di de skal bru­ge for me­get tid og ener­gi på det.

Men det er slet ik­ke så be­svær­ligt, som folk tror, og vi sny­der kun os selv ved at svær­ge ban­ken evig tro­skab. Det mang­le­de da ba­re, skul­le ban­ker­ne ik­ke kun­ne sen­de nog­le af de man­ge mil­li­ar­der re­tur til os kun­der i form af bed­re ren­ter og la­ve­re ge­by­rer. tnk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.