JEG VIL EKS­PE­DE­RES AF EN VOK­SEN ’’

Uvi­den­hed bag di­sken kan væ­re char­me­ren­de, men der er vis­se si­tu­a­tio­ner, hvor der er me­re på spil

BT - - DEBAT -

De kun­ne gå der­hjem­me og ord­ne ha­ven, mel­de sig til aft ensko­le­kur­ser el­ler ifø­re sig stram­me cy­kel­buk­ser og ta­ge ra­ce­ren på tur op og ned ad stej­le bak­ker. Men de grå­hå­re­de vil hel­le­re ar­bej­de. Sta­dig fl ere se­ni­o­rer hol­der ud - og hur­ra for det. Iføl­ge tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vok­ser an­de­len af be­skæft ige­de i al­ders­grup­pen 55- 64 år. Og­så i grup­pen, der har nå­et pen­sions­al­de­ren, væl­ger fl ere at bli­ve på ar­bejds­mar­ke­det. I DEN­NE UGE for­tal­te Dan­marks Ra­dio, at se­ni­o­rer­ne er ble­vet en ef­ter­trag­tet ar­bejds­kraft i for­ly­stel­ses­par­ker. I Som­mer­land Sjæl­land, hvor den æld­ste på løn­nings­li­sten er 72 år, op­le­ver park­che­fen, at der er en respekt over for de æl­dre, så de får tin­ge­ne til at gli­de pro­blem­frit. ’ De har en au­to­ri­tet i sig selv,’ som han si­ger. I mø­belkæ­den Ikea har man til­sva­ren­de er­fa­rin­ger: ’ Se­ni­o­rer­ne bi­dra­ger til dy­na­mi­k­ken på ar­bejds­pla­den,’ har HR- che­fen for­talt til BT. De kom­mer med en mas­se liv­ser­fa­ring, har kom­pe­ten­cer fra man­ge for­skel­li­ge er­hverv og le­ve­rer oft e et me­get højt ser­vi­ce­ni­veau, lød skuds­må­let.

Som kun­de ly­der det som en drøm. Tænk at mø­de er­fa­ring, kom­pe­ten­cer plus ly­sten og ev­nen til at gi­ve en or­dent­lig ser­vi­ce i én og sam­me per­son. Tænk, hvis de fand­tes uden for for­ly­stel­ses­par­ker­ne. Jeg over­le­ver nok, at eks­pe­di­en­ten i døgnkio­sken ik­ke ved, hvad sort te er. Og at knæg­ten ved kas­sen i su­per­mar­ke­det hol­der po­sen med ra­b­ar­ber op og si­ger: ’ Hvad er det her egent­lig’.

Kan man an­det end smi­le, når man spør­ger eft er et dørslag i et storma­ga­sin og sva­ret er: ’ Det skal du alt­så til Silvan for at få.’ Og det er vel top­ser­vi­ce, når den un­ge kvin­de hos ba­ge­ren si­ger: ’ Jeg ved ik­ke, hvad der er i ka­gen, men jeg skæ­rer li­ge en midt over, så du selv kan se.’ MEN DER ER vis­se si­tu­a­tio­ner, hvor der er me­re på spil, og hvor be­ho­vet for fag­lig­hed er stør­re. Jeg gi­der ik­ke at kø­be køk­ken af en sælger, der al­drig selv har prø­vet at la­ve mad. El­ler bak­set med at hol­de en bord­pla­de pæn og ren. Jeg over­la­der hel­ler ik­ke min for­mue til bank­rå­d­gi­ve­re, for hvem pen­sio­ni­st­li­vet og til­hø­ren­de øko­no­mi er li­ge så ab­strakt som land­ska­bet på en fj ern pla­net. Gi­der ik­ke hø­re på, at løn ’ al­tid’ går opad, når nu et langt ar­bejds­liv og­så kan by­de på uven­te­de sving. Og la­ve­re løn. Det hand­ler om den slags til­lid og tro­vær­dig­hed, der går hånd i hånd med er­fa­ring. En ven kald­te Hvad kan for­æl­dre­ne gø­re for at få li­vet til at gå vi­de­re? det en pla­ge at skul­le drøft e sin pri­va­tø­ko­no­mi med en ung bank­rå­d­gi­ver, for­di rum­met var to­talt ren­set for er­fa­ring. Han bad om at få en vok­sen, el­lers vil­le han skift e fi li­al. Ban­ken fandt en løs­ning. DET ER SKØNT, at fl ere ar­bej­der læn­ge­re. Se­ni­o­rer­ne er be­gej­stre­de, og de, der be­kym­rer sig om sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, er og­så gla­de. Tænk at få et helt nyt kapitel i sit ar­bejds­liv på et tids­punkt, hvor al­le for­ven­te­de, at bo­gen skul­le luk­kes i. At tjek­ke ud fra kon­to­ret - må­ske bank­fi li­a­len - og gå ind i en svøm­me­hal og gø­re nyt­te. Må­ske på del­tid, for­di ar­bejds­plad­sen har fun­det ud af, at det er en god idé at til­by­de de an­sat­te fl ek­si­bi­li­tet. Er det ik­ke mu­ligt i ban­ken? OG DE UN­GE? Skal de ba­re ’ gå ind på væ­rel­set og bli­ve der, til de fyl­der 45’ Ab­so­lut ik­ke. Der er mas­ser af si­tu­a­tio­ner, hvor jeg slet ik­ke kan und­væ­re un­ges kom­pe­ten­cer. Når min iPhad dril­ler, og når jeg vil på snap­chat. Alt di­gi­talt! Der er hel­ler in­gen tvivl om, hvem i min om­gangskreds, der er de skar­pe­ste trend­s­pot­te­re og har styr på, hvad der er hot and ve­ry NOT. Så pyt med, at de ik­ke li­ge gen­ken­der en ra­b­ar­ber el­ler ved, hvad et dørslag er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.