Hvad sy­nes du om ud­stil­lin­gen om An­ders Brei­viks ter­r­or­an­greb?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.31 GLEM PSY­KO­PA­TEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.01 ME­GET OP­MÆRK­SOM­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.28 NOR­GE OP­HØ­JER BREI­VIK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.02 LÆ­RER AF HI­STO­RI­EN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.07

Det er godt

at for­tæl­le om uger­nin­gen for fi re år si­den

Den for­her­li­ger man­den, der

myr­de­de 77 uskyl­di­ge

7.297 stem­mer på bt. dk

LÆR AF TRA­GE­DI­EN

Ran­di Had­berg

De eft er­lad­te til 69 ud af de 77 dræb­te har gi­vet de­res ac­cept igen­nem de billeder, der er sat op af dem, de har mi­stet. Det har de vel gjort, for­di de me­ner, det er vig­tigt, at vi bli­ver min­det om tra­ge­di­en og for­hå­bent­lig læ­rer af den.

Nat­ha­lie Qu­ist Jen­sen

Og­så me­di­er­ne gi­ver jo, hvad den psy­ko­pat vil ha­ve. Op­mærk­som­hed. Lad ham bli­ve glemt og lad os min­des de stak­kels of­re, der måt­te li­de pga. ham.

Lau­ra Veile

Hvor­for skal den psy­ko­pat ha­ve så me­get op­mærk­som­hed? Han får jo li­ge det, han øn­sker.

Jyt­te Pe­der­sen

Jeg for­står ik­ke den nor­ske stat, at de gi­ver lov til at op­ret­te et mu­se­um om så­dan en tragedie, hvor det svin slog al­le de men­ne­sker ihjel. De op­hø­jer ham jo, så han al­drig bli­ver glemt.

Ni­els Fi­sker

Det er tragisk, det der er sket. Men hvad så med ud­ryd­del­ses­lej­re­ne og an­dre gru­som­me ting, der er sket, og som man kan be­sø­ge? Man læ­rer af ting, der er sket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.