’ Det kom ik­ke som et chok.

Marcus er et øn­ske­barn, der fø­ler, at han le­ver i en bi­o­lo­gisk blind­g­y­de

BT - - NYHEDER - San­ni Jen­sen sanj@ ber­ling­s­ke. dk Met­te Da­hl­gaard

VI­DEN

me­da@ ber­ling­s­ke. dk

At 19- åri­ge Marcus Vester­gaard Pe­der­sen bor og le­ver i Randers, il­lu­stre­rer, hvor fan­ta­stisk dyg­tigt fer­ti­li­tets­bran­chen i man­ge år har gjort barn­lø­ses drøm­me om fa­mi­lie til vir­ke­lig­hed.

For snart 20 år si­den søg­te Ma­ri­an­ne Sø­ren­sen og Hen­rik Pe­der­sen hjælp på en dansk fer­ti­li­tets­kli­nik.

De øn­ske­de sig et barn og gik i be­hand­ling. På om­trent sam­me tid hjalp kli­nik­ken og­så en kvin­de, der for­modes at væ­re af iransk her­komst, med at få børn. Marcus Ve- ster­gaard Pe­der­sen er re­sul­ta­tet af et lil­le bi­o­lo­gisk mira­kel. I la­bo­ra­to­ri­et lyk­ke­des det nem­lig at be­frug­te den iran­ske kvin­des æg med do­nor­sæd.

Men al­li­ge­vel ske­te der fejl. For Marcus Ve­ster gaard Pe­der­sen er hver­ken født af el­ler vok­set op hos sin mel­le­møst­li­ge mor.

I ste­det var det pæ­re­dan­ske Ma­ri­an­ne Sø­ren­sen, der in­te­ta­nen­de bar og fød­te et barn, som hver­ken hun el­ler hen­des mand var bi­o­lo­gisk be­slæg­tet med.

Al­le­re­de kort ef­ter føds­len fik Ma­ri­an­ne og hen­des mand mi­stan­ke om, at no­get måt­te væ­re gå­et galt. Det var et myste­ri­um, at dren­gens ud­se­en­de var så mar­kant an­der­le­des end de­res.

Da Marcus var tre år gam­mel, fik for­æl­dre­ne fo­re­ta­get en dna- test. Den vi­ste, at der ik­ke var bi­o­lo­gisk match mel­lem Marcus og de for­æl­dre, han vok­se­de op hos. Først da han var 13 år gam­mel, for­tal­te Marcus’ for­æl­dre, hvor­dan han var hav­net hos dem.

» Det kom ik­ke som et chok. Det var nær­me­re en åben­ba­ring for mig, « for­tæl­ler Marcus.

Bi­o­lo­gisk blind­g­y­de

Den åben­ly­se for­skel på Marcus og for­æl­dre­ne har pla­get og præ­get ham gen­nem op­væk­sten. Han er vred på fer­ti­li­tets­kli­nik­ken og den læ­ge, der be­gik fejl­en.

Når det ser al­ler­sor­test ud, har Marcus Vester­gaard Pe­der­sen slet ik­ke lyst til at leve.

» Det vil­le ha­ve væ­ret lyk­ke­ligt, hvis jeg var de­res barn. Bar de­res ge­ner. For at væ­re helt ær­lig så tror jeg, det her liv hav­de væ­ret bed­re, hvis det ik­ke hav­de væ­ret le­vet. Det me­ner jeg vir­ke­lig, « for­tæl­ler han og hu­sker tilbage på en barn­dom i en­som­hed og med mob­be­ri:

» Jeg har haft et langt liv uden ven­ner. Kun med min fa­mi­lie og min

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.